24. 11. 2009 13:19

Konference "Tolerance a multikulturní společnost"

Dámy a pánové,

Praha vznikla před 11 stoletími. Lidé, kteří sem přišli, nemohli mít tušení, jak bude vypadat. Žily zde a pracovaly stovky generací. Ano, generace různých lidí, kteří na tuto křižovatku v srdci Evropy přicházeli – a s nimi jejich návyky, jejich kultura.

Praha, naše společné město, je důkazem první třídy, že soužití různosti vytvoří poklad.

O různorodé společenství je třeba pečovat. Dbát o skutečnou soudržnost zde žijících lidí. Aby příchozí a zde žijící cítil, že je Praha, nebo Česká republika či EU jeho země. Že stojí za to pro ni pracovat a dále rozvíjet její bohatství.

Opačný příklad vidíme tam, kde na dlouhé období ne-péče, navazují projekty sociálního inženýrství, které ruku v ruce s populismem tvoří enklávy cizinců v blocích „sociálních bytů“ v sedmdesátých letech minulého století na periferiích Paříže a jiných měst. Příběh těchto „postmoderních ghett“ popisují se sobě vlastní coolness poetikou tvůrci filmů jako la Haine (laen – nenávist) či Město bohů. Tyto vyloučené lokality s vlastní neoficiální správou, zákony a metodami řešení problémů pronikají znovu na stránky medií, která debatují o olympijských hrách, které v roce 2016 pořádá Rio de Janeiro, město s nejvíce vraždami na tisíc obyvatel na světě.

Paříž, španělská města, Rotterdam i Rio pracují dnes tvrdě na vzniku nové koheze, na pocitu přináležitosti k městu. Jedině tak a jedině tehdy, když si tamní obyvatelé uvědomí, odkud přišli, kdo jsou a čeho chtějí dosáhnout, lze očekávat, že složitý svět velkoměst bude spíše příležitostí než rizikem.

Ať nám proto vaše konference přinese mnohé poučení. Než poděkuji za pozvání a budu naslouchat Vašim příspěvkům, dovolte mi jen připomenout, co pro zlepšení soužití činí vláda a jaké činnosti jsou svěřeny mému úřadu.

1. usilujeme o zvedání témat jako sociální spravedlnost, otevřenost a nediskriminace, korupce a rovné příležitosti, úloha občanského sektoru, integrace menšin, či ochrana kulturního bohatství a diverzity do celospolečenské diskuse

V květnu jsem spolu se špičkovými politiky vydal deklaraci o společném postupu proti extremismu, vytvořil SOPPRAN, stálý panel proti extremismu, za multikulturalismus a mezináboženský dialog, jehož členy jsou intelektuálové jako je V. Havel, V. Bělohradský či Tomáš Sedláček, ekonom Jan Švejnar, zástupci některých církví, ochránci lidských práv i zástupci medií

2. chceme společnosti ukázat život Romů v jeho ryzí podobě, která se za padesát tragických let téměř vytratila (Gypsy Spirit, den Romů v Chomutově, další festivaly.). Na pomoc diskriminovaným jsme prosadili omluvu vlády obětem protiprávních sterilizací. Připravujeme důstojné památníky obětem romského holocaustu

3. prosadili jsme zákon zakazující diskriminaci

4. setkáváme se s představiteli významných lidskoprávních struktur (Amnesty international, Agentura EU pro základní práva, Výbor EU proti mučení CPT, evropský ombudsman…)

5. na pomoc městům při prevenci pochodů extremistů jsme upravili právo shromažďovací

6. novým tématům a perspektivám do politiky může pomoci větší zastoupení žen v politice, o něž se v současné době pokoušíme přípravou změny volebních zákonů

7. přibližujeme naše města standardům obvyklým na západě – a to jak v nabídce služeb pro mladé rodiče s dětmi, tak pro seniory či osoby se zdravotním postižením

8 Agentura pro sociální začleňování se posílila personálně i odborně, nyní působí ve 14 městech, pomáhá při plánování projektů integrace a jejich financování. Agentura začne čerpat prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; část těchto prostředků bude investována přímo na služby, zejména nevládních organizací, přímo v lokalitách

9. červnová rada EPSCO schválila společné principy romské integrace pro Evropu – mezi nimi jmenujme například

- politika zaměřená přímo na pomoc Romům v jejich obtížích nemá být výlučná ani vylučující, ale zařazující Romy do hlavního proudu společnosti;

- Romové se musí podílet na rozhodování o věcech, které se jich týkají;

- politika integrace musí vždy vycházet z validních odborných studií

10. snažíme polemizovat s existencí výrazné segregace ve školství: ve školách pro děti s mentálním postižením je totiž v některých oblastech až 80 % romských dětí, v průměru přes 30 % těchto dětí chodí do zvláštních škol; ačkoliv se dnes tak nejmenují; neromských dětí je v těchto zařízeních jen 2 %

11. podporujeme projekty kulturní i mediální tzv. tradičně na našem území pobývajících národnostních menšin

13. do budoucna chceme více pracovat na zákonném zajištění fungování krajských koordinátorů romských poradců a výborů pro národnostní menšiny při zastupitelstvech krajů a měst.

Dámy a pánové,

multikulturalita je našim společnostem vlastní, vznikly z ní a je třeba o soužití v různosti dále pečovat a zkoumat je. Jako život, tak i soužití různých lidí je proces a to proces, jenž se nedá nijak zvrátit.

Přeji Vaší konferenci, která se tímto zajímavým a důležitým aspektem života z různých hledisek a ohnisek zabývá, mnoho zajímavých zjištění a sdílených dobrých zkušeností. Praha činí dobře, že uspořádala tuto konferenci, protože nejhorší je si zakrývat, že lidský život a soužití je jednoduchý jev a nějak se zkrátka děje. Proto mi na závěr dovolte poděkovat radě hlavního města Prahy, jmenovitě panu radními Janečkovi, za pozvání o pořádání tohoto setkání!

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter