Úřední deska

24. 11. 2022 15:42

Veřejná vyhláška: Oznámení o možnosti převzít písemnost

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v budově Úřadu vlády na adrese nábřeží E. Beneše 4, 180 01 Praha 1 – Malá Strana, na Oddělení právním Odboru právního a kontrolního každý pracovní den od 9 hod., od pondělí do čtvrtka do 15 hod. a v pátek do 14 hod.

V Praze 24. listopadu 2022
Čj. 44190/2022-UVCR-7
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích) k vyřízení žádosti o poskytnutí informací, s odkazem na zákon o informacích, kterou podal dne 20. září 2022 pan Radek Hyhlan, narozený dne 16. srpna 1972, bytem Hořetice 26, 438 01 Žiželice,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu

možnost převzít následující písemnost:

rozhodnutí ze dne 5. října 2022, čj. 44190/2022-UVCR-3, o žádosti výše jmenovaného.

Pokud se účastníku řízení nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu. Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, nemá schránku.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v budově Úřadu vlády na adrese nábřeží E. Beneše 4, 180 01 Praha 1 – Malá Strana, na Oddělení právním Odboru právního a kontrolního každý pracovní den od 9 hod., od pondělí do čtvrtka do 15 hod. a v pátek do 14 hod. V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení písemnost považuje za doručenou.

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Vyvěšeno dne: 24.11.2022

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter