Koordinace a spolupráce

12. 6. 201716:58

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zapojení do mezinárodní spolupráce je definováno v rovině globálního vnímání problému užívání návykových látek a problémového hráčství; na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce protidrogové politiky, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek lze datovat do r. 1909, kdy se v čínské Šanghaji konala první mezinárodní konference. Její jednání vyústilo v r. 1912 do přijetí první úmluvy v oblasti kontroly drog, tzv. Mezinárodní úmluvy o opiu, která směřovala především k omezení jejich přepravy.

Období mezi světovými válkami - Společnost národů si v meziválečném období pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Pomocný výbor proti obchodu s opiem a dalšími nebezpečnými drogami (Advisory Committee on Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs). Byly přijaty tři úmluvy.

Období po druhé světové válce - Organizace spojených národů si v období po druhé světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Komisi OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs-CND), která byla založena v r. 1946 jako komise Hospodářské a sociální rady OSN. Byly přijaty další mezinárodněprávní nástroje - Protokoly a Úmluvy.

Současnost - Drogovou problematikou se v současné době zabývá nejen OSN, ale také Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO) a orgány Evropské unie.

Mechanismy OSN zaměřené na kontrolu narkotik

EVROPSKÁ UNIE

RADA EVROPY

DALŠÍ  MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A SKUPINY

Mezinárodní spolupráce a její vývoj jsou podrobně popsány v přiloženém dokumentu.