Ústřední krizový štáb

Vláda ČR svým usnesením ze dne 24. 11. 2008 č. 1500 schválila

Statut Ústředního krizového štábu

Článek 1 Úvodní ustanovení
 
Ústřední krizový štáb (dále jen ”Štáb”) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací a je zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu.
Článek 2 Působnost Štábu
 1. Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (dále jen ”krizová situace"), jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, nebo při jiných závažných situacích týkajících se bezpečnostních zájmů České republiky, připravuje návrhy řešení těchto situací. 
 2. Návrhy na řešení situací podle odstavce 1 předkládá předseda Štábu na schůzi Bezpečnostní rady státu nebo v případě nebezpečí z prodlení přímo na schůzi vlády. 
 3. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány územních samosprávných celků k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné závažné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků. 
 4. Štáb dále zejména:
  1. zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních organizací,
  2. zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných správními úřady a orgány územních samosprávných celků a informuje Bezpečnostní radu státu,
  3. posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru navrhovaných ministerstvy,
  4. připravuje Bezpečnostní radě státu návrhy opatření k řešení situace a podklady pro přijímání rozhodnutí vyžadujících schválení vládou, případně schválení Parlamentem České republiky.
Článek 3 Aktivace Štábu
O aktivaci Štábu rozhoduje předseda vlády, v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů první místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda. Návrh na aktivaci Štábu může podat člen vlády.
Článek 4 Složení Štábu
 1. Štáb má 17 členů. 
 2. Předsedou Štábu jmenuje předseda vlády podle charakteru situace:
  1. ministra vnitra, kromě případů uvedených v bodě b), nebo
  2. ministra obrany v případě vyhlášení stavu ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, za válečného stavu či za dalších situací vojenského charakteru, jež se významně dotýkají bezpečnostních zájmů České republiky. 
 3. Dalšími členy Štábu jsou:
  1. náměstek ministra vnitra,
  2. náměstek ministra obrany,
  3. náměstek ministra zahraničních věcí,
  4. náměstek ministra financí,
  5. náměstek ministra zdravotnictví,
  6. náměstek ministra průmyslu a obchodu,
  7. náměstek ministra dopravy,
  8. ředitel úřadu Ministerstva životního prostředí,
  9. náměstek ministra zemědělství,
  10. předseda Správy státních hmotných rezerv,
  11. předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
  12. ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu,
  13. policejní prezident České republiky,
  14. generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky,
  15. náčelník Generálního štábu Armády České republiky,
  16. vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.
 4. Členové Štábu mohou být na zasedání Štábu ve výjimečných případech zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu a to na úrovni vedoucích zaměstnanců úřadu s příslušnými pravomocemi zejména v oblasti krizového řízení. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako člen Štábu.
 5. V případech, kdy
  1. jsou nařízena mimořádná veterinární opatření podle zvláštních právních předpisů a vzniklé ohrožení vede k vyhlášení krizového stavu, nebo
  2. je v době povodní vyhlášen krizový stav, nebo
  3. je z důvodu řešení výskytu závažných infekčních onemocnění vyhlášen krizový stav, a kdy je zároveň aktivován Štáb, stávají se Ústřední povodňová komise nebo Ústřední nákazová komise nebo Ústřední epidemiologická komise součástí Štábu; členové této příslušné komise se stávají členy Štábu, pokud jimi již nejsou, a mají stejná práva a povinnosti jako členové Štábu.
Článek 5 Předseda a místopředseda Štábu
 1. Předseda Štábu
  1. svolává zasedání Štábu, řídí jeho činnost a odpovídá za ni předsedovi vlády,
  2. stanovuje dobu a místo zasedání Štábu, přičemž místo zasedání je zpravidla v předem určeném objektu, v místnostech zajišťujících fyzickou bezpečnost ve smyslu hlavy V. zákona č. 412/ 2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”pracoviště štábu”),
  3. může po dohodě s předsedou vlády nebo se členy Štábu upřesnit, kteří členové Štábu se nemusí zasedání účastnit,
  4. pravidelně informuje Bezpečnostní radu státu, popřípadě na pokyn předsedy vlády přímo vládu, o činnosti Štábu, o vývoji situace a o provedených a přijímaných opatřeních.
 2. Místopředsedou Štábu je
  1. náměstek ministra vnitra v případech, kdy je předsedou Štábu ministr vnitra,
  2. náměstek ministra obrany v případech, kdy je předsedou Štábu ministr obrany.
 3. Místopředseda Štábu
  1. řídí činnosti Štábu po dobu nepřítomnosti předsedy Štábu,
  2. řídí vedoucího operačního centra a vedoucí odborných pracovních skupin.
Článek 6 Povinnosti členů Štábu
Členové Štábu:
 1. zajišťují součinnost s vedením ministerstva nebo jiné složky, kterou ve Štábu zastupují (dále jen ”složky”),
 2. určují za svou složku odpovědné zástupce do odborných pracovních skupin,
 3. zabezpečují uvnitř své složky operativní zpracování a posouzení materiálů připravovaných k projednání ostatními členy Štábu,
 4. zajišťují plnění úkolů stanovených v usnesení Štábu ve svých složkách,
 5. zabezpečují určení pověřeného zastupujícího pracovníka složky pro případ své výjimečné nepřítomnosti na zasedání Štábu,
 6. zajišťují pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů na operačních centrech dle článku 8. 
Článek 7 Externí spolupráce
Štáb může na svá zasedání přizvat představitele dalších ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků a další odborníky. O jejich přizvání rozhoduje předseda Štábu. Přizvaní představitelé dalších úřadů podle věty první plní v takovém případě povinnosti v rozsahu článku 6 písm. a), b), c), d).
Článek 8 Odborné pracovní skupiny a operační centra 
 1. Při Štábu se zřizují následující odborné pracovní skupiny, které jsou aktivovány vždy, když je aktivován Štáb:
  1. skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji, jejímž vedoucím je pověřený zaměstnanec Správy státních hmotných rezerv a členy pověření zaměstnanci ministerstev, jejichž náměstci jsou členy Štábu,
  2. mediální skupina, jejímž vedoucím je pověřený zaměstnanec ministerstva, jehož ministr je předsedou Štábu, a členy pověření pracovníci úřadů, jejichž představitelé jsou členy Štábu. 
 2. Náměstek ministra vnitra, náměstek ministra obrany a předseda Správy státních hmotných rezerv nominují vedoucí odborných pracovních skupin zřízených v odstavci 1 a jejich nominaci oznámí operačním centrům, která zajistí předání kontaktních údajů vedoucích odborných pracovních skupin členům Štábu. 
 3. Členové Štábu nominují zástupce svých úřadů členy pracovních skupin a nominace oznámí vedoucím odborných pracovních skupin.
 4. Štáb může k projednání věcné problematiky ustavit ze svých členů, ze zástupců věcně příslušných složek a přizvaných odborníků další odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
 5. Vedoucí odborné pracovní skupiny svolává a řídí její jednání a její návrhy předkládá Štábu.
 6. Operační centra, kterými se rozumí pracoviště Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany zajišťující monitoring situace a informační podporu, a odborné pracovní skupiny zabezpečují pro Štáb zejména:
  1. monitorování a analýzu vývoje situace,
  2. sběr, zpracování, třídění a předávání informací potřebných pro vyhodnocení situace a přijetí rozhodnutí,
  3. zpracování analýzy shromážděných informací a podklady pro návrh variant řešení,
  4. informační a organizační vazby na Úřad vlády - sekretariát Bezpečnostní rady státu, na krizové štáby ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů, správních úřadů s celostátní působností a na územní krizové štáby. 
Článek 9 Pracoviště Štábu 
 1. Pracoviště Štábu aktivuje ministerstvo, jehož ministr je předsedou Štábu.
 2. Pracoviště Štábu je napojeno na náhradní zdroj elektřiny, vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační a kancelářskou technikou a zahrnuje:
  1. jednací místnost Štábu,
  2. operační centrum,
  3. místnosti pro jednání mediální skupiny, ad hoc vytvořených pracovních skupin a činnost styčných orgánů,
  4. nezbytné prostory pro zabezpečení stravování, odpočinku a styk se sdělovacími prostředky. 
 3. Organizační přípravu a materiální vybavení pracoviště Štábu zajišťuje sekretariát Štábu. Úlohu sekretariátu plní pověřený útvar ministerstva, jehož ministr je předsedou Štábu.
 4. Pracoviště odborné pracovní skupiny pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji je v budově Správy státních hmotných rezerv. Je napojeno na náhradní zdroj elektřiny a vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační a kancelářskou technikou.
Článek 10 Stálá dosažitelnost členů Štábu 
 1. Členové Štábu nebo jejich pověření zástupci jsou povinni dostavit se na určené pracoviště Štábu do 180 minut od svého vyrozumění o konání zasedání prostřednictvím operačního centra.
 2. Ministr obrany v prvním pololetí a ministr vnitra ve druhém pololetí kalendářního roku prověřují jednou za dva měsíce stálou dosažitelnost členů Štábu a reálnost plánů svolání.
 3. Prověrky stálé dosažitelnosti jsou realizovány navázáním spojení s členy Štábu pomocí telekomunikačního zařízení a zpětným potvrzením možnosti dostavit se na určené pracoviště Štábu.
 4. Ministr prověřující stálou dosažitelnost členů Štábu je povinen o výsledcích prověrky informovat předsedu vlády.
Článek 11 Jednací řád 
Jednací řád Štábu, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
Článek 12 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplnění Statutu Ústředního krizového štábu schvaluje vláda.
 2. Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetových stránkách se zveřejňuje jeho úplné znění.
 3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou.