Nezbytnou součástí procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou konzultace s dotčenými subjekty. Pomáhají definovat různé varianty řešení a nabízejí možnost získat potřebná data pro vyhodnocení nákladů a přínosů.

Základem konzultačního procesu je vytipování relevantních dotčených subjektů, neboli skupin osob, podnikatelů a dalších, na které může mít navrhovaná regulace přímý či nepřímý dopad. Mezi dotčené subjekty mohou patřit: 

  • orgány veřejné správy,
  • profesní organizace,
  • nevládní organizace,
  • podnikatelské subjekty apod.

Pro zpracovatele RIA byla vytvořena Databáze Konzultujících Organizací - DataKO, kde jsou uvedeny organizace, které projevily zájem aktivně se podílet na procesu přípravy materiálů určených jak pro jednání vlády (legislativních i nelegislativních), tak strategických a konzultačních dokumentů zpracovávaných jako podklady pro další rozhodování orgánů veřejné správy. O databázi naleznete více informací zde.

Kvalitní konzultační proces probíhá v různé míře intenzity po celou dobu přípravy návrhu právního předpisu. Proto je vhodné jej dopředu pečlivě naplánovat, aby nevyústil ve sled nahodilých kroků bez vzájemné provázanosti.

Intenzita a forma konzultací se liší případ od případu a závisí na uvážení zpracovatele. Konzultační proces je podrobně popsán v Metodice pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, a také v navazujícím Manuálu pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.