24. 1. 2011 8:31

Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády

logo esf eu oplzz podporujeme

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády ČR“) se ucházel ve výběrovém řízení v rámci výzvy . 48 – Efektivní správní úřad z OP LZZ o finanční podporu pro jím předložený projekt „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ v předpokládané hodnotě 14.928.880,- Kč. Projekt byl hodnotící komisí schválen a jeho realizace započala 1. června 2010.

Projekt sestává ze 4 vzájemně provázaných částí:
 • Řídící procesy v personalistice a kompetenční model (část A)
  Úvodní část projektu má za cíl zpracovat standardy (kompetence) všech typů pracovních míst a vytvořit kompetenční mapu včetně řídících procesů v oblasti řízení lidských zdrojů Úřadu vlády ČR. Část A je výchozí částí pro další tři navazující části. Část A je zacílena na všechny zaměstnance Úřadu vlády ČR, jedná se přibližně o 450 osob.
 • Manažerské vzdělávání (část B)
  Tato etapa částečně navazuje na výstupy části A. Na základě standardů (kompetencí) pracovních míst určených pro vedoucí zaměstnance budou mapovány kompetence, potřebné znalosti a dovednosti vedoucích zaměstnanců, které budou základním východiskem pro část Manažerské vzdělávání a jeho obsahovou náplň včetně pilotního ověření ve třech typově odlišných 10-ti měsíčních vzdělávacích programech.
 • Hodnocení pracovního výkonu (část C)
  Část C navazuje na výstupy z části A. V rámci této části budou porovnávány kompetence konkrétního pracovního místa se skutečným plněním požadavků na kvalifikaci, znalosti a dovednosti osoby, která vykonává pracovní činnosti na této pracovní pozici. Cílem této části je vytvoření věcného a srozumitelného systému hodnocení zaměstnanců včetně metodiky a jednoduchého formuláře sloužícího ke zjednodušení procesů hodnocení. Výsledky hodnocení budou mít dopad na nenárokovou složku platu – osobní příplatek.
 • Osobní rozvoj zaměstnanců úřadu (část D)
  Tato část pracuje s výstupy části C. Na základě osobního hodnocení a případných zjištěných nedostatků bude vytvořen individuální plán osobního rozvoje každého hodnoceného zaměstnance (cca 390 zaměstnanců), který obsahuje aktivity vedoucí k prohlubování odborných znalostí, získávání potřebných dovedností a definování konkrétních aktivit pro budoucí období, které budou přínosem pro pracovní činnosti zaměstnancem vykonávané a stanou se podkladem pro vytvoření Plánu vzdělávání zaměstnanců Úřadu vlády ČR pro další rok.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, resp. Ministerstva vnitra) a státního rozpočtu ČR. Nejvýhodnější nabídková cena činila 11.467.300,- Kč. Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele služeb veřejné zakázky. Prostředky z ESF činí 9.747.205,- Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 1.720.095,- Kč.

Projekt bude realizován v období červen 2010 až květen 2012.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie