Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce http://monitor.statnipokladna.cz/2016/statni-rozpocet/kapitola/304.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2017 v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 107 183 399
Výdaje celkem 1 241 661 151

 

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 107 183 399
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 105 983 399
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 200 000
 

 

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 241 661 151
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 694 922 241
  výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 546 738 910

 

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 474 196 605
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 161 062 697
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7 946 576
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 178 462 992
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 219 690 260
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 221 428 934
v tom: ze státního rozpočtu celkem 213 601 015
  v tom: institucionální podpora celkem 213 601 015
    účelová podpora celkem 0
  podíl prostředků zahraničních programů 7 827 919
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 0
Program protidrogové politiky 146 188 054
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 125 546 901
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 136 907 299
v tom: ze státního rozpočtu celkem 30 923 900
  podíl rozpočtu Evropské unie 105 983 399
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
  podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 30 113 000