Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/304/.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2021 v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 14 037 558
Výdaje celkem 1 047 452 030
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 14 037 558
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 12 537 558
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 500 000
 
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 047 452 030
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 637 000 640
  výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 362 923 790
  výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 47 527 600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 390 555 454
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 130 678 633
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 6 603 500
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 123 913 710
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 209 993 381
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) 67 946 412
v tom: ze státního rozpočtu celkem 67 946 412
  v tom: institucionální podpora celkem4) 67 946 412
    účelová podpora celkem4) 0
  podíl prostředků zahraničních programů3) 0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) 0
Program protidrogové politiky 232 126 092
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 30 685 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 16 480 046
v tom: ze státního rozpočtu 3 942 488
  podíl rozpočtu Evropské unie 12 537 558 
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
  podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 40 380 068

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.