Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce http://monitor.statnipokladna.cz/2019/statni-rozpocet/kapitola/304#.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2019 v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 77 920 963
Výdaje celkem 1 088 156 515
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 77 920 963
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 63 522 963
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 12 898 000
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 500 000
 
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 088 156 515
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 699 428 903
  výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 388 727 612
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 454 444 961
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 153 896 611
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7 717 738
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 174 046 387
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 211 864 135
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) 65 506 346
v tom: ze státního rozpočtu celkem 65 506 346
  v tom: institucionální podpora celkem4) 65 506 346
    účelová podpora celkem4) 0
  podíl prostředků zahraničních programů3) 0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) 0
Program protidrogové politiky 179 611 993
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 107 867 428
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 80 354 291
v tom: ze státního rozpočtu 16 831 328
  podíl rozpočtu Evropské unie 63 522 963
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 15 130 000
v tom: ze státního rozpočtu 2 232 000
  podíl prostředků finančních mechanismů 12 898 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 62 610 000
 

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.