Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/304/.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2022 v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 11 801 242
Výdaje celkem 1 532 645 653

 

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 11 801 242
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 197 877
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 4 103 365
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 500 000
 

 

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 532 645 653
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 628 382 761
 

výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

výdaje psojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

370 316 085

 

533 946 807

 

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 413 949 852
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 136 938 110
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 6 618 310
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 129 233 304
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 206 460 087
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) 67 946 412
v tom: ze státního rozpočtu celkem 67 946 412
  v tom: institucionální podpora celkem4) 0
    účelová podpora celkem4) 0
  podíl prostředků zahraničních programů3) 0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) 0
Program protidrogové politiky 233 882 256
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 31 125 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 8 921 785
v tom: ze státního rozpočtu 2 723 908
  podíl rozpočtu Evropské unie 6 197 877
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 4 827 488
v tom: ze státního rozpočtu 724 123
  podíl prostředků finančních mechanismů 4 103 365
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 5 260 000
 

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3)  z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zpozdějších předpisů

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Připojené dokumenty