Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce http://monitor.statnipokladna.cz/2017/statni-rozpocet/kapitola/304#.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2018 v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 88 673 836
Výdaje celkem 1 041 569 530

 

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 88 673 836
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 87 473 836
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 200 000
 

 

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 041 569 530
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 658 947 158
  výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 382 622 372

 

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 482 777 759
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 163 639 938
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 8 134 358
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 172 706 372
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 234 011 489
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 79 403 981
v tom: ze státního rozpočtu celkem 79 403 981
  v tom: institucionální podpora celkem 79 403 981
    účelová podpora celkem 0
  podíl prostředků zahraničních programů 0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 0
Program protidrogové politiky 139 367 271
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 114 804 759
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 108 449 752
v tom: ze státního rozpočtu 20 975 916
  podíl rozpočtu Evropské unie 87 473 836
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
  podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 33 160 000