Strukturální fondy

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020

V rámci Úřadu vlády ČR se této problematice věnuje Oddělení EU fondů (Sekce pro evropské záležitosti/Odbor pro koordinaci hospodářské politiky EU). Oddělení realizuje svou činnost v rámci projektu technické asistence z OPTP.

Aktuální informace o možnostech čerpání prostředků z EU jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.dotaceeu.cz

Ze strukturálních fondů se peníze čerpají v několikaletých cyklech, tzv. programových obdobích, která trvají zpravidla 7 let. Nyní probíhá programové období 2014-2020.

K dosažení cílů v určitém regionu nebo oblasti se využívají tzv. operační programy (OP), které jsou základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory. OP obsahují informace o konkrétních cílech, prioritách, podporovaných aktivitách a také specifikují, kdo může o dotaci žádat. V jednotlivých výzvách, které jsou časově omezené, se pak tyto informace dále upřesňují.

Pro Českou republiku byly v rámci současného programového období schváleny Evropskou komisí finanční prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Smyslem a cílem jejich využití je podpora hospodářského růstu a zároveň snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony Evropské unie (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

 • Fond soudržnosti
 • Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Evropský sociální fond
 • Evropský rybářský a námořní fond
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Základním zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020 je Dohoda o partnerství. Dohoda o partnerství byla definitivně schválena Evropskou komisí dne 26. srpna 2014, čímž byl ukončen téměř tříletý proces tvorby a vyjednávání tohoto dokumentu.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:

Národní operační programy 

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III

 

Související zprávy