Strukturální fondy

Strukturální fondy Evropské unie 2007-2013

Strukturální fondy (SF) fungují jako jeden z nástrojů Evropské unie ke snižování rozdílů mezi odlišnou úrovní ekonomického a sociálního rozvoje jednotlivých regionů v EU. V dokumentech EU se tento proces nazývá „politika hospodářské a sociální soudržnosti“. Strukturální fondy se skládají ze dvou fondů:

  • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství,
  • Evropský sociální fond (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů.

SF vycházejí ze 3 cílů regionální politiky:

  • Cíl konvergence (tj. sbližování ekonomické úrovně), kam v ČR spadají všechny regiony kromě Prahy.
  • Cíl regionální konkurence schopnost a zaměstnanost, kam spadá Praha.
  • Cíl evropská územní spolupráce, která zahrnuje regiony u hranic.

Ze strukturálních fondů se peníze čerpají v několikaletých cyklech, tzv. programovacích obdobích, která trvají zpravidla 7 let. Nyní probíhá programovací období 2007-2013. Česká republika má v tomto období k dispozici více než 790 mld. Kč.

K dosažení cílů v určitém regionu nebo oblasti se využívají tzv. operační programy (OP), které jsou základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory. OP obsahují informace o konkrétních cílech, prioritách, podporovaných aktivitách a také specifikují, kdo může o dotaci žádat. V jednotlivých výzvách, které jsou časově omezené, se pak tyto informace dále upřesňují.

Související zprávy