Organizační schéma Úřadu vlády ČR

V seznamu jsou uvedeny funkce se jmény až do úrovně vedoucích oddělení. Podrobné organizační schéma naleznete v příloze.

vedoucí úřadu vlády ČR Ing. Pavel Dvořák
náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní Ing. Miluše Tvrzská
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Prouza, MBA


ředitel Odboru právního a kontrolního Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru vládní agendy Mgr. Stanislav Novotný
ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj PhDr. Anna Kárníková
ředitelka Odboru personálního Naděžda Bláhová
ředitel Odboru komunikačních technologií Ing. Robert Kuncíř
ředitel Odboru pro obranu a bezpečnost Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
ředitel Odboru rozpočtu a financování Mgr. Bedřich Myšička
ředitel Odboru dopravy Zdeněk Hauser
ředitelka Odboru informatiky Ing. Lenka Dynterová
ředitelka Odboru provozu a služeb Ing. Ivana Hošťálková
ředitel Odboru technicko-hospodářského Mgr. Ing. Filip Minář
ředitelka Odboru komunikace o evropských a institucionálních záležitostech PhDr. Lucie Poková
ředitel Odboru koordinace evropských politik PhDr. Jan Král
ředitelka Odboru koordinace hospodářských politik EU Ing. Lucie Šestáková
ředitel Odboru protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil


vedoucí Kanceláře Úřadu vlády Markéta Mařincová
vedoucí Oddělení právního Mgr. Eva Hanušová
vedoucí Oddělení kontroly Ing. Michal Sklenář
vedoucí Oddělení organizačně technického zabezpečení vlády JUDr. Maria Paduchová
vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády Ing. Miroslav Hladík
vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj -
vedoucí Oddělení strategie a monitoringu -
vedoucí Oddělení služebních a pracovněprávních vztahů Mgr. Milan Blažej
vedoucí Oddělení organizačního, platového a koordinace státní služby Mgr. Ivana Nemeškalová
vedoucí Oddělení personálního rozvoje a péče o zaměstnance  PaedDr. Marcela Ježková
vedoucí Oddělení interního auditu Dana Podroužková
vedoucí Oddělení veřejných zakázek Mgr. Zdeňka Kábrtová
vedoucí Oddělení specializovaných bezpečnostních agend RNDr. Daniel Havránek
vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti Mgr. Jan Čuřín
vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu Ing. Jiří Winkler
vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Vladimír Adamec
vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
vedoucí Oddělení autoprovozu Ing. Vladan Skůček
vedoucí Oddělení technického zabezpečení autoprovozu Miloslav Pokorný
vedoucí Oddělení systémové podpory Ing. Tomáš Kučera
vedoucí Oddělení aplikací a podpory uživatelů Ing. Robert Švihálek
vedoucí Oddělení komunikační techniky Ing. Vladimír Volf
vedoucí Oddělení kancelářské techniky Dagmar Čiháková
vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
vedoucí Oddělení provozní a majetkové Ing. Kamila Janáčková
vedoucí Oddělení stravovacích služeb Dana Novopacká
vedoucí Oddělení správy nemovitostí Bc. Josef Fatka
vedoucí Oddělení právních vztahů a investic Ing. Eva Tučková
vedoucí Oddělení řízení a koordinace Miroslav Benáček, Master
vedoucí Oddělení strategií a trendů EU Aleš Chmelař
vedoucí Oddělení koordinace digitální agendy Ing. Kamila Kolmanová
vedoucí Oddělení evropského práva a institucionální podpory -
vedoucí Oddělení evropské komunikace JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
vedoucí Oddělení pro Eurocentra -
vedoucí Oddělení EU fondů -
vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I PhDr. Štěpán Černý
vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II Mgr. Marek Souček
Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
vedoucí Oddělení institucionální komunikace Vladimír Bláha, M.A.
vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Ing. Lucia Kiššová
vedoucí Oddělení NMS pro drogy a závislosti MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

 

předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka
náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády PhDr. Běla Hejná


ředitelka Odboru protokolu a zahraničních vztahů Mgr. Barbora Loudová
mluvčí vlády
ředitel Odboru komunikace
MgA. Martin Ayrer
ředitel Odboru analýz a informací Ing. Michal Pícl
ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády PhDr. Vladimír Špidla


vedoucí Oddělení sekretariátu předsedy vlády Mgr. Petr Šelepa
vedoucí Oddělení činnosti RHSD Mgr. David Kadečka
vedoucí Oddělení tiskového Vanesa Šandová
vedoucí Oddělení PR a marketingu MgA. Alena Kovářová
vedoucí Oddělení styku s veřejností Mgr. Marek Macháň
vedoucí Oddělení ekonomicko-sociálních analýz Ing. Oldřich Körner
vedoucí Oddělení komplexních analýz Mgr. Ivan Brhlík
vedoucí Oddělení protokolu Mgr. Ondřej Bočkay
vedoucí Oddělení zahraničních vztahů Ing. Radka Konderlová
vedoucí Oddělení odborných agend Mgr. Hedvika Čepelová
vedoucí Oddělení podpůrných agend Jan Gruber

 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Ing. Lucie Orgoníková
náměstek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.


ředitelka Odboru kabinetu místopředsedy vlády Mgr. Karla Čuřínová
ředitelka Odboru kanceláře místopředsedy vlády Ing. Veronika Kramaříková
ředitelka Odboru kanceláře náměstka pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Pavla Poláková
ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovace Ing. Dagmar Korbelová
ředitel Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Jan Marek, CSc.


vedoucí Oddělení poradců a administrativy Mgr. Ludmila Málková
vedoucí Oddělení stanovisek a analýz Mgr. Patrik Benda
vedoucí Oddělení publicity a koordinace národní politiky, vědy, výzkumu a inovací Mgr. et. Mgr. Radek Melichar
vedoucí Oddělení vládní a parlamentní agendy Ing. Martin Štícha
vedoucí Oddělení prezentace -
vedoucí Oddělení legislativy -
vedoucí Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací Ing. Přemysl Filip
vedoucí Oddělení koordinace vědy, výzkumu a inovací Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák
vedoucí Oddělení strategie S3 Ing. Lucie Rosecká
vedoucí Oddělení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Lenka Moravcová
vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Miroslav Rychtařík
vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací a programů -

 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jan Chvojka
náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Bc. Petr Krčál
náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Marek Ondroušek
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Mgr. Martina Štěpánková


ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin PhDr. Mgr. Andrea Baršová
ředitel Odboru rovnosti žen a mužů -
ředitel Odboru pro sociální začleňování Mgr. Radek Jiránek
ředitel Odboru vládní legislativy Mgr, et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
ředitel Odboru hodnocení dopadů regulace Mgr. Kateřina Slezáková
ředitelka Odboru kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády Bc. Jana Strunecká


vedoucí Oddělení kanceláře ministra Bc. Alice Šamlotová
vedoucí Oddělení vnějších vztahů Patrik Eichler
vedoucí Oddělení sekretariátu Rada vlády ČR pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
vedoucí Oddělení rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek, M. A.
vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany JUDr. Pavel Ptáčník
vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů -
vedoucí oddělení průřezových agend -
vedoucí Oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování Ing. Radka Soukupová
vedoucí Oddělení řízení a koordinace Mgr. Miklušáková Marta
vedoucí Oddělení regionálního centra východ Mgr. Martin Navrátil, Ph. D.
vedoucí Oddělení regionálního centra západ Bc. Michal Kratochvil
vedoucí Oddělení regionálního centra střed Ing. Milan Greineder
vedoucí Oddělení výzkumů, projektů a komunikace Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace I. Mgr. René Kuchař
vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace II. JUDr. Mgr. Jakub Vlček
vedoucí Oddělení soukromoprávní regulace a finančního práva Mgr. Eva Vaníčková
vedoucí Oddělení podpůrných činností a sekretariátu Legislativní rady vlády JUDr. Soňa Strculová
vedoucí Oddělení boje s korupcí Mgr. Dalibor Fadrný
Oddělení podpůrných a analytických činností Mgr. Jan Kravčík
vedoucí Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) Mgr. Soňa Mačejová
vedoucí Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Mgr. Josef Mička
vedoucí Oddělení analyticko-konzultačního JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
vedoucí Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU Mgr. Tomáš Přenosil
vedoucí Oddělení pro legislativní proces EU JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.

 

Připojené dokumenty

Související zprávy