Organizační schéma Úřadu vlády ČR

 

vedoucí Úřadu vlády ČR                      Mgr. Tünde Bartha
pověřena řízením 
 
náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní
 
Mgr. Zdeňka Kábrtová
tel. 224 002 133
kabrtova.zdenka@vlada.cz
 
  ředitel Odboru rozpočtu
a financování
Mgr. Bedřich Myšička
tel. 224 002 204
mysicka.bedrich@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Pavel Jaroš
tel. 224 002 592
Jaros.Pavel@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
tel. 224 002 511
simova.alena@vlada.cz
 
  ředitel Odboru informatiky Ing. Narek Oganesjan
tel. 224 002 863
oganesjan.narek@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení systémové podpory Ing. Tomáš Kučera
tel. 224 002 209
kucera.tomas@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení aplikací
a podpory uživatelů 
    vedoucí Oddělení komunikačních technologií Ing. Robert Kuncíř
tel. 224 002 356
kuncir.robert@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
tel. 224 002 300
peskarova.vera@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Miroslav Rychtařík
tel. 224 003 848
rychtarik.miroslav@vlada.cz
 
  ředitelka Odboru technického
a provozního
Ing. Ivana Hošťálková
tel. 224 002 737
hostalkova.ivana@vlada.cz

 
    vedoucí Oddělení provozního
a majetkového
Ing. Kamila Janáčková
tel. 224 002 305
janackova.kamila@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení stravovacích služeb Dagmar Hellmannová
tel. 224 002 775
hellmannova.dagmar@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení správy  
 nemovitostí
Bc. Josef Fatka
tel. 224 002 735
fatka.josef@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení investic
 
Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
tel. 224 002 443
stainbruch.tomas@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení dopravy
 
Mgr. Vlastimil Šulc
tel. 224 002 698
sulc.vlastimil@vlada.cz
 
  vedoucí Oddělení veřejných  
zakázek
Mgr. Květoslava Hlistová
tel. 224 002 130
hlistova.kvetoslava@vlada.cz
  ředitelka Odboru lidských práv
a ochrany menšin
PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D.
tel. 296 153 282
barsova.andrea@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
tel. 224 003 107
machacka.jakub@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
 
PhDr. Bc. Martin Kocanda Ph.D.
tel. 296 153 576
kocanda.martin@vlada.cz
    vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník
tel. 224 002 241
ptacnik.pavel@vlada.cz
 
  ředitel Odboru rovnosti žen
a mužů
Mgr. Radan Šafařík
tel. 234 062 434
safarik.radan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen
a mužů 
    vedoucí Oddělení průřezových agend Mgr. Lucie Hradecká
tel. 296 153 538
hradecka.lucie@vlada.cz
 
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
 
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
tel. 224 002 530
knezinek.jan@vlada.cz
 
  ředitel Odboru vládní legislativy Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
tel. 224 002 187
dundr.tomas@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení
  veřejnoprávní regulace I.  
JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
tel. 224 002 721
pulgret.miroslav@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení
  veřejnoprávní regulace II.  
JUDr. Mgr. Jakub Vlček
tel. 224 002 636
vlcek.jakub@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení 
  soukromoprávní regulace
  a finančního práva
Mgr. Eva Vaníčková
tel. 224 002 532
vanickova.eva@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení podpůrných 
  činností a sekretariátu 
  Legislativní rady vlády
Mgr. Bc. Lenka Dudková
tel. 224 002 053
dudkova.lenka@vlada.cz
 
   ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
tel. 296 153 577
uher.dusan@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení
  analyticko-konzultačního
 
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
tel. 296 153 137
whelanova.marketa@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení informací pro
  kompatibilitu s právem EU
Mgr. Tomáš Přenosil
tel. 296 153 541
prenosil.tomas@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení pro 
  legislativní proces EU
 
JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
tel. 296 153 492
lenfeld.jiri@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení RIA
 
Mgr. Soňa Mačejová
tel. 224 002 252
macejova.sona@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení sekretariátu 
     Etické komise ČR pro ocenění
     účastníků odboje a odporu proti
     komunismu     
 


 
    ředitel Odboru vládní agendy Mgr. Stanislav Novotný
tel. 224 002 557
novotny.stanislav@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení organizačně 
     technického zabezpečení vlády 
JUDr. Maria Paduchová
tel. 224 002 230
paduchova.maria@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení plánu činnosti, 
     kontroly úkolů a dokumentů vlády
Ing. Miroslav Hladík
tel. 224 002 552
hladik.miroslav@vlada.cz
 
   bezpečnostní ředitel a vedoucí 
   Oddělení vnitřní bezpečnosti
Mgr. Jan Čuřín
tel. 224 002 468
curin.jan@vlada.cz
 
   vedoucí Oddělení interního auditu     Dana Podroužková
tel. 224 002 633
podrouzkova.dana@vlada.cz
 
   vedoucí Oddělení sekretariátu 
   vedoucího Úřadu vlády ČR
Mgr. Alexandra Homová
tel.: 224 002 653
homova.alexandra@vlada.cz
 
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
tel. 224 002 875
spirhanzl.petr@vlada.cz
 
   ředitel Odboru personálního Mgr. Milan Blažej
tel. 224 002 550
blazej.milan@vlada.cz
 
        vedoucí Oddělení služebních
   a pracovněprávních vztahů
 
Mgr. Radana Dostálová
tel. 224 002 061
dostalova.radana@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení 
   organizačního, platového
   a koordinace státní služby
 


    
 
      vedoucí Oddělení personálního
   rozvoje a péče o zaměstnance 
PaedDr. Marcela Ježková
tel. 224 002 169
jezkova.marcela@vlada.cz
 
  ředitel Odboru právního
  a kontrolního   
Mgr. Jan Večeřa
tel. 224 002 149
vecera.jan@vlada.cz
 
   vedoucí Oddělení právního Mgr. Ivana Beránková
tel. 224 002 009
berankova.ivana@vlada.cz
 
  vedoucí Oddělení kontroly Ing. Tomáš Kameník
tel. 224 002 066
kamenik.tomas@vlada.cz
 
předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš
 
  náměstkyně pro řízení Sekce
  Kabinetu předsedy vlády ČR  
Mgr. Tünde Bartha
tel. 224 002 662
bartha.tunde@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení Kanceláře 
    předsedy vlády 
 
Ing. Jan Doseděl
tel. 224 002 456
dosedel.jan@vlada.cz
 
  ředitel Odboru komunikace Mgr. Vladimír Vořechovský
tel. 224 002 376
vorechovsky.vladimir@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení tiskového Vanesa Šandová
tel. 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení styku
s veřejností
Mgr. Marek Macháň
tel. 224 002 594
machan.marek@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení PR
a marketingu


 
  ředitelka Odboru protokolu
a zahraničních vztahů
Mgr. Barbora Loudová
tel. 224 002 245
loudova.barbora@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení protokolu Mgr. Hana Thorne
tel. 224 002 157
thorne.hana@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení zahraničních 
   vztahů
Ing. Kateřina Farská
tel. 224 002 160
farska.katerina@vlada.cz
 
  vedoucí Oddělení činnosti
Rady hospodářské a sociální
dohody ČR   
Mgr. David Kadečka
tel. 224 002 121
kadecka.david@vlada.cz
 
  vedoucí Oddělení poradců a analýz


 
státní tajemnice pro evropské záležitosti a náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti  
 
Mgr. Milena Hrdinková
tel. 224 002 508
hrdinkova.milena@vlada.cz
 
  ředitel Odboru koordinace evropských politik PhDr. Štěpán Černý
tel. 224 002 621
cerny.stepan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik
COREPER II
Ing. Ondřej Matoušek
tel. 224 002 784
matousek.ondrej@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik
COREPER I
PhDr. Iva Kopečná
tel. 224 002 100
kopecna.iva@vlada.cz
 
    Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
tel. 224 002 626
rychlik.jan@vlada.cz
 
  ředitekal Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU
 

Alice Krutilová, M.A.
tel. 224 002 411
krutilova.alice@vlada.cz

    vedoucí Oddělení pro logistiku a organizaci předsednictví ČR v Radě EU
 

PhDr. Pavel Uhlík
tel. 296 153 223 
uhlik.pavel@vlada.cz

    vedoucí Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Mgr. Eva Húsková
tel. 296 153 281
huskova.eva@vlada.cz

  ředitel Odboru komunikace
o evropských záležitostech
JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, 
Ph.D.

tel. 224 062 427
blahusiak.igor@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení pro Eurocentra Ing. Ludmila Johnová
tel. 234 062 423
johnova.ludmila@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení evropské komunikace Mgr. Marie Bydžovská
tel. 234 062 425
bydzovska.marie@vlada.cz
 
  ředitel Odboru věcných politik EU

Mgr. Ing. Markéta Krčmářová
tel. 224 002 080
krcmarova.marketa@vlada.cz

    vedoucí Oddělení Evropské
digitální agendy   
 
Mgr. Jan Míča
tel. 224 002 164
mica.jan@vlada.cz

 
    vedoucí Oddělení Evropských programů a fondů Ing. Pavel Hradecký, Ph.D
tel. 224 002 179
hradecky.pavel@vlada.cz

 
    vedoucí Oddělení hospodářských politik EU

Mgr. Ing. Václav Klusák
tel. 224 002 215
klusak.vaclav@vlada.cz

  ředitel Odboru evropské institucionální a právní podpory Mgr. Štěpán Pech 
tel. 224 002 371
pech.stepan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení právně - analytické podpory
 
Mgr. Ondřej Hofmann
tel. 224 002 778
hofmann.ondrej@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení institucionální podpory Ing. Tereza Kůnová
tel. 224 002 469
kunova.tereza@vlada.cz
  ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Jan Marek, CSc.
tel. 224 003 855
marek.jan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací  Mgr. Ing. Kateřina Miholová,Ph.D
tel. 224 003 833
miholova.katerina@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení analýz
a koordinace vědy, výzkumu
a inovací
Ing. Přemysl Filip
tel. 224 03 826
filip.premysl@vlada.cz
 
  ředitelka Odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová
tel. 224 003 870
vedralova.jarmila@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení koordinace
     a financování protidrogové
     politiky      
 
Mgr. Kateřina Horáčková
tel. 224 003 875
horackova.katerina@vlada.cz
 
       vedoucí Odd. Národního
     monitorovacího střediska pro
     drogy a závislosti  
  
  vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu Ing. Jiří Winkler
tel. 224 002 412
winkler.jiri@vlada.cz