28. 7. 2017 9:25

Legislativní rada vlády doporučila schválit návrh zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu

Ve čtvrtek 27. července se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády ČR (LRV) pod vedením jejího předsedy, ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky. LRV měla na programu dva body. Z toho:

Schválila:
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Přerušila:
- návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

Tímto zákonem bude do českého právního řádu převzata směrnice EU č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách.
Díky principu plné harmonizace se nové právo nebude, až na mírné odchylky, lišit ve všech členských státech. Tím bude posílen nejen vnitřní trh v rámci Evropské unie, ale díky srovnatelným podmínkám v jednotlivých členských státech i důvěra zákazníků v přeshraniční nákupy. Zvýší se tak konkurenceschopnost podniků v EU. Výhodou budou i nová pravidla o uznávání ochrany pro případ úpadku cestovní kanceláře z jednoho členského státu v druhém členském státě. Vítanou změnou bude jistě i to, že za určitých podmínek, budou služební cesty vyjmuty z působnosti zákona. Modernizovaná ustanovení o změnách nabídkových materiálů uspoří podnikatelům část nákladů dříve nutných na jejich přetisk.

Díky zpřesnění klíčových pojmů – jako je např. zájezd, cestovní služba nebo prodejní místo, a zpřesnění právní úpravy se zvýší právní jistota všech, kterým je norma určena (tj. jak zákazníkům, tak i podnikatelům). Navrhovaný zákon, v souladu s požadavky směrnice, rozšiřuje ochranu zákazníka i na tzv. „spojené cestovní služby“. I nadále bude platit, že nejširší rozsah práv a ochranu budou mít zákazníci u zájezdů.
Díky nové právní úpravě bude mít zákazník jistotu, že před zakoupením zájezdu nebo spojených cestovních služeb obdrží přesné informace o nakupovaných službách, ale i o právní povaze služeb, které nakupuje. V případě zvýšení ceny o více než 8% bude mít zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Nově bude vyjasněna i odpovědnost cestovní kanceláře za chyby v rezervačních systémech. Výhodou pro zákazníka budou i jasná pravidla o pomoci v nesnázích. Ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře se za určitých podmínek bude vztahovat i na zákazníky, kteří zakoupí spojené cestovní služby.

Zákon předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
LRV doporučila vládě tento návrh schválit.

Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele
Usnesením vlády č. 1163 ze dne 19. prosince 2016 byla schválena revize spotřebitelského práva, přičemž tímto usnesením vláda rovněž uložila ministru průmyslu a obchodu s ministrem spravedlnosti vypracovat věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, s ohledem na zajištění nejvyšší možné míry ochrany práv spotřebitelů, a předložit jej vládě k projednání do 30. června 2017. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vypracovalo věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele. Cílem předkládaného věcného záměru (resp. právní úpravy, která bude na základě tohoto věcného záměru připravena) je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice.

Ochrana spotřebitele je v České republice upravena soukromoprávními i veřejnoprávními předpisy. Obecná pravidla jsou převážně upravena v občanském zákoníku (soukromoprávní norma) a zákoně o ochraně spotřebitele (veřejnoprávní norma). Vedle této obecné úpravy existuje mnoho předpisů zvláštní povahy, specificky zaměřených na konkrétní oblasti spotřebitelské problematiky, jako jsou například finanční služby (zákon o spotřebitelském úvěru aj.), elektronické komunikace (zákon o elektronických komunikacích), předpisy v oblasti potravinového práva (zákon o potravinách aj.), zdravotnictví (zákon o ochraně veřejného zdraví) či poštovních služeb (zákon o poštovních službách).

Zákon předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolupředkladatelem bylo Ministerstvo spravedlnosti.
LRV projednávání věcného záměru zákona přerušila.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie