14. 12. 2016 14:13

Vláda schválila Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017

Materiál předkládal ministr Jan Chvojka z pozice předsedy Legislativní rady vlády. Ministr Chvojka vládu dále seznámil se třemi poslaneckými návrhy zákonů a jedním nelegislativním materiálem.

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017
Plán legislativních prací vlády zajišťuje především plnění Programového prohlášení vlády, plnění aktuálních legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a z části vyjadřuje i interní potřebu jednotlivých ministerstev provést změny v existujících právních předpisech. Plán obsahuje celkem 61 legislativních úkolů, z toho přibližně 34 % úkolů uvedených v Plánu je vyvoláno nutností plnit závazky vůči Evropské unii.
Vláda Návrh Plánu legislativních prací schválila.

Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Vítězslava Jandáka, Zdeňka Soukupa, Marka Černocha, Petra Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 961)
Cílem předloženého návrhu je zvýšit ochranu hlavy státu zakotvením skutkové podstaty trestného činu hanobení prezidenta republiky a přestupku znevážení postavení prezidenta republiky při výkonu jeho pravomoci.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Návrh poslanců Martina Komárka, Marie Benešové, Karla Schwarzenberga, Petra Gazdíka, Ivana Gabala, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 965)
Cílem předloženého návrhu zákona je posílit roli veřejnosti při kontrole vysílání veřejné služby a zároveň posílit nezávislost tohoto vysílání. Hlavním smyslem navrhované úpravy zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlase je co nejvíce přiblížit výběr členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu původnímu poslání těchto rad, aby byla zaručena nezávislost a kvalita médií veřejné služby. Současně má dojít i k posílení kontroly hospodaření těchto médií.
Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko.

Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 966)
Cílem návrhu zákona je snížit sazbu daně z piva tak, aby se přiblížila stavu před 1. lednem 2010. Snížení sazby daně se týká především malých nezávislých pivovarů ve snaze podpořit jejich další rozvoj, ale i rozvoj měst a regionů, kde se tyto pivovary nacházejí. Snížení daně je odstupňováno podle výstavu piva a kategorií, které zná již současný zákon.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2016
Materiál informuje zejména o tom, že ke konci sledovaného období nebylo transponováno 15 směrnic EU, jejichž transpoziční lhůta uplynula do konce října 2016, a proti České republice bylo vedeno 59 řízení pro porušení závazků vyplývajících z práva EU.
Vláda vzala materiál na vědomí.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie