Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 3. 2017 13:28

Vláda schválila návrh zákona o sociálním bydlení

Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení připravila ministryně práce a sociálních věcí společně s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministryní pro místní rozvoj.

Návrh zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení a s tím související návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by definoval sociální bydlení, oprávněné osoby, které mohou požívat podporu v sociálním bydlení, nejsou jasně vymezeny práva a povinnosti jednotlivých subjektů realizujících sociální bydlení a rovněž není jasně definována jejich odpovědnost.

Podpora v oblasti sociálního bydlení je roztříštěná a je tak narušena její efektivita. Vzhledem k tomu, že není sociální bydlení jasně vymezeno v žádném specifickém právním předpisu, města a obce pod tento pojem zahrnují různé druhy bydlení pro různorodé cílové skupiny. Práva a povinnosti se tak pro občany České republiky liší podle místa trvalého bydliště. Nesjednocenost systému a práv a povinností měst a obcí má rovněž za následek, že na některá města je kladena vysoká zátěž, která je způsobena sestěhováním sociálně znevýhodněných lidí do vybraných lokalit, kde vznikají vyloučené oblasti a koncentrují se problémy spojené se sociálním vyloučením.

Nejasné vymezení sociálního bydlení, které má být z povahy věci zaměřeno na osoby se sociálními či zdravotními problémy či lidi ohrožené chudobou, je jednou z příčin nárůstu ve výdajích na sociální dávky v oblasti bydlení a taktéž nestability a netransparentnosti v oblasti podpory bydlení pro sociálně potřebné. V současné době rovněž chybí extenzivní financování sociálního bydlení především v investiční oblasti z národních zdrojů, které by systematicky podporovalo města a obce při realizaci tohoto úkolu. Obce, které dobrovolně vstoupí do systému sociálního bydlení, získají přístup k dotační podpoře výstavby a investic i poskytování sociální práce. Pro občany, kterým obec, ve které mají trvalý pobyt, neposkytne sociální bydlení, vznikne záložní systém.
Vláda vyslovila s návrhem souhlas.

Návrh poslanců Karla Raise a Ladislava Oklešťka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1032)
Účelem předloženého návrhu zákona je upřesnit cíle, k nimž by měla rozvojová pomoc a spolupráce směřovat. Navrhuje se, aby rozvojové programy a projekty byly směřovány zejména na pomoc sociálně znevýhodněným osobám, osobám se zdravotním postižením a na problematiku inkluze sociálně znevýhodněných skupin.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.
 

Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Statut Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Statut“) byl schválen usnesením vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323. Statut byl novelizován usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 302, usnesením vlády ze dne 12. října 2011 č. 754, usnesením vlády ze dne 7. prosince 2011 č. 906 a usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 963.
Cílem předkládaného návrhu změny Statutu je jeho uvedení do souladu se zákonem o státní službě ve věci možnosti zastupování člena vlády ČR, který je zároveň členem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, jeho tzv. politickým náměstkem, a to v plném rozsahu.
Vláda návrh schválila.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2017
Materiál informuje zejména o tom, že ke konci sledovaného období nebylo transponováno 25 směrnic EU, jejichž transpoziční lhůta uplynula do konce ledna 2017, a proti České republice bylo vedeno 71 řízení pro porušení závazků vyplývajících z práva EU.
Vláda vzala informaci na vědomí.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter