Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 12. 2014 14:31

AVÍZO: Konference o boji proti korupci a ochraně „whistleblowerů“

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci (9. 12.) se v pondělí 8. 12. 2014 v Lichtenštejnském paláci v Praze uskuteční konference „Oznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů (whistleblowerů)“. Událost je spoluorganizována ministrem Jiřím Dienstbierem, pověřeným koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Vystoupí zde odborníci z exekutivy, akademické sféry, neziskového sektoru a Rady Evropy. Diskutovat se bude mimo jiné o variantách zakotvení ochrany whistleblowerů v ČR, zahraničních zkušenostech či možnostech zřízení centra pro oznamovatele. Výstupy z konference budou doporučení optimálních variant řešení jednotlivých aspektů whistleblowingu a ochrany těch, kteří korupci oznamují.

Otázka ochrany whistleblowerů představuje velmi aktuální téma, které rezonuje ve státní, neziskové i mediální sféře. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že účinná ochrana whistleblowerů přináší nemalé úspory veřejných financí a může pomoci předcházet obecnému ohrožení obyvatelstva. Vláda se v Programovém prohlášení zavázala k přijetí legislativního řešení ochrany whistleblowerů.

Konference je organizována ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem a Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí v rámci programu CZ10 „Podpora odhalování a vyšetřování korupce“, financovaného z Norských fondů.

Konference o ochraně whistleblowerů - program

Vláda považuje účinný boj s korupcí za jednu z priorit
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který má významné ekonomické, sociální i morální dopady. Vláda se proto v rámci boje s korupcí zaměřuje na reálné, prosaditelné a konkrétně cílené priority. Místo obsáhlých strategických dokumentů budou vytvářeny jednoleté akční plány, v nichž budou stanoveny dílčí cíle pro naplnění těchto čtyř klíčových oblastí: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.
Na základě rozhodnutí vlády vznikla Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí jako poradní orgán vlády, která koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty