Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 9. 2015 17:07

Avízo: Legislativní rada vlády projedná novelu občanského zákoníku a zpřísnění zákona o zbraních

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, má na programu při svém zasedání Legislativní rada vlády (LRV) ČR ve čtvrtek 3. 9. 2015. Návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu. Dále LRV projedná návrh zákona o evidenci odborových organizací a návrh zákona o zbraních. Posledním bodem rozvrhu je pak návrh Věcného záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů.

Ještě před samotnými návrhy zákonů se LRV bude zabývat podněty na změnu Legislativních pravidel vlády - zavedení tzv. jednotných dat účinnosti právních předpisů a posuzování návrhů právních předpisů s ohledem na dopad na digitální ekonomiku.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony:
Předkládaný návrh má za cíl poskytnout řešení některých zásadních problémů, s nimiž se praxe po zavedení nového civilního kodexu potýká a pro něž úprava tohoto kodexu neposkytuje uspokojivá řešení. K novelizaci Ministerstvo spravedlnosti vybralo především takové oblasti, jejichž stávající úprava může výrazně omezit, znepříjemnit či nevratně změnit život lidí, kterých se povinnosti, plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přímo dotýkají.

Mezi nejdůležitější změny, které přináší předkládaný návrh zákona, patří zejména:
- opět umožnit sjednání základního pracovněprávního vztahu osobou, která sice dovršila patnáct let věku, ale dosud neskončila povinnou školní docházku, a současně odstranit možnost zákonného zástupce rozvázat pracovní poměr nezletilého, který nedosáhl věku šestnácti let,
- prodloužení nejdelší přípustné lhůty, ve které musí soud přezkoumat, zda důvody pro omezení svéprávnosti (ve vztahu ke staré právní úpravě i zbavení způsobilosti k právním úkonům) trvají, zejména z důvodu nedostatečné kapacity justice tato řízení ve stanovených lhůtách provést se vší důkladností, již si tato problematika vyžaduje,
- zrušení neúměrně formálně zatěžujícího požadavku na sepsání plné moci ve formě veřejné listiny, a to zejména pro účely zjednodušení fungování obchodních korporací; napříště postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem,
- odstranění pochybností o tom, zda lze v odůvodněných případech prodloužit svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- znovu zavést osvědčený a uživateli zažitý institut předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu v případě spoluvlastnictví k nemovitým věcem, zejména s cílem zjednodušení fungování spoluvlastnictví,
- zavedení veřejné evidence svěřeneckých fondů a předcházet tak zneužití tohoto institutu,
- zrušit zbytečně zatěžující požadavek úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností nového občanského zákoníku.
Zákon předkládá Ministerstvo spravedlnosti (MSP).

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
Agenda spojená s evidencí odborových a zaměstnavatelských organizací se tímto zákonem převádí z rejstříkových soudů na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna má za cíl zjednodušit stávající postupu při evidenci organizací, který bude lépe odpovídat požadavkům mezinárodní právní úpravy, kterou je Česká republika vázána. Hlavním přínosem se stane sjednocení evidence u jednoho centrálního orgánu a především zrychlení postupu při zápisech vzniku, změny i zániku organizací.
Zákon předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
V návaznosti na výbuchy muničních skladů v areálu ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se přistoupilo ke komplexní změně zákona o zbraních a úpravě dalších právních předpisů týkajících se některých aspektů nakládání s municí. Navrhované změny mají za cíl stanovit jednoznačný, přísný právní režim nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky. Zavádí se muniční licence pro firmy a muniční průkazy pro jejich zaměstnance. Kontrolu má vykonávat Policie ČR ve spolupráci s Českým báňským úřadem a dalšími subjekty. Novela též zefektivňuje systém prověřování a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů. Zkrátí se délka platnosti zbrojního průkazu ze současných deseti zpět na pět let a rozšíří se oprávnění policie v odůvodněných případech zadržet zbraň, střelivo nebo munici.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV). 

Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů:
Připravovaný zákon si klade za cíl především posílení ochrany spotřebitele a celkové zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Konkrétně pak vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování - definovat realitní zprostředkování a subjekty působící na trhu, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou a osobní způsobilost, nastavit dozorové a sankční mechanismy. Dále posílit ochranu práv spotřebitelů - upravit podmínky pro nakládání s finančními prostředky klientů na účtech realitních zprostředkovatelů, nastavit parametry pojištění odpovědnosti (příp. pojištění proti úpadku), nastavit pravidla pro poskytování informací. A též zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby - na základě nastavení nových pravidel pro výkon této činnosti zvýšit důvěru v realitní zprostředkovatele a díky tomu i podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele.
Zákon předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 


Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Jiří G. Souček: e-mail: soucek.jiri@vlada.cz, tel.: 725 785 761

 

K programu LRV - ČT24 - Zprávy v 10: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10498629597-zpravy-v-10/215411010000903/ - od 15:51 min.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter