Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 10. 2014 20:04

Legislativní rada vlády ČR doporučila schválit návrh zákona o veřejném ochránci práv

Ve čtvrtek 30. října 2014 se v budově Vlády ČR konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. K projednání měla čtyři body. Návrh zákona o Veřejném ochránci práv Rada doporučila vládě schválit ve znění jejího stanoviska. Další tři body - návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, věcný záměr zákona o veřejných zakázkách a návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti – byly ze strany LRV přerušeny.

Novela zákona o Veřejném ochránci práv, kterou má v gesci ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, směřuje k posílení pozice veřejného ochránce práv jako orgánu přispívajícího k ochraně lidských práv a základních svobod v souladu s postupným vývojem této instituce v ČR a podobných institucí v zahraničí. Návrh tak předpokládá menší formalismus v činnosti ochránce a urychlení jeho spolupráce s úřady a dalšími povinnými subjekty, čímž budou moci být problémy, kterými se zabývá, rychleji řešeny.
Posíleny budou rovněž způsoby součinnosti ombudsmana se soukromými subjekty, které mu budou nově povinny poskytovat veškerou nutnou součinnost pro plnění jeho role dohledu nad respektováním zákazu špatného zacházení či diskriminace. Tím však nijak nedojde k zásahu do soukromoprávní autonomie těchto osob, neboť ochránce vůči nim nebude moci uplatnit žádné donucení či sankce mimo zveřejnění faktu, že osoba s ním nespolupracuje.
Novela rovněž přináší ochránci nová oprávnění, kterými bude moci reagovat rozsáhlá a systémová porušování lidských práv. Nově bude oprávněn podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona či jeho části pro rozpor s ústavním pořádkem včetně Listiny základních práv a svobod.

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, jehož předkladatelem bylo Ministerstvo vnitra (MV) ČR, upravuje podmínky pro vstup do podnikání na úseku soukromých bezpečnostních činností. LRV dnes projednávání přerušila s tím, že MV ČR do návrhu zapracuje připomínky vznesené v obecné rozpravě a předloží upravené znění návrhu zákona znova.

Návrh věcného záměru zákona o veřejných zakázkách předkládalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ČR. Podle něj bude v souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání nezbytné jejich obsah během následujících dvou let transponovat do vnitrostátního právního řádu. Projednávání tohoto materiálu bylo přerušeno, MMR zapracuje připomínky vzešlé z dnešního jednání a předloží upravené znění návrhu věcného záměru.

Hlavním cílem návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který předkládalo Ministerstvo financí (MF) ČR, je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí ČR, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů. I tento bod byl dnes na LRV přerušen. Návrh bude Ministerstvem financí přepracován a - v návaznosti na probíhající koaliční jednání - v upravené podobě v nejbližších dnech znovu předložen do LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter