Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 9. 2015 11:00

Avízo: Ministr Dienstbier předloží vládě návrh věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob

Materiál je reakcí na protiprávní sterilizace, ke kterým docházelo na území České republiky od poloviny 60. let. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu mimo to předkládá na jednání kabinetu ve středu 29. 9. 2015 tři poslanecké novely a jeden nelegislativní materiál. Společná schůze vlády začíná ve 20:00 hod.

Návrh věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob
Již v roce 2009 vláda vyslovila politování nad těmito zjištěnými skutečnostmi. V návaznosti na to byly rovněž přijaty legislativní i jiné kroky, aby k takovým jednáním v budoucnu nedocházelo. Věcný záměr zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob by měl být opatřením, které alespoň částečně napraví zásahy do osobní integrity, práva na ochranu soukromí, práva na rodinný život a též lidské důstojnosti, který protiprávní sterilizace představují. 

Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk č. 592)
Cílem předloženého návrhu zákona je stanovit povinné zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností.

Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 593)
Předložený návrh zákona novelizuje zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů tak, že vypouští z § 125 odst. 3 větu první, čímž by byla zrušena nejvýše přípustná doba zajištění (tj. omezení svobody) cizince 545 dní, a to včetně po jejím prodloužení. Cizinec by tak mohl být zajištěn na jakoukoliv dobu bez tohoto časového omezení. Předkladatelé svůj návrh odůvodňují tím, že „ve světle dnešní masové migrace se stanovení maximální lhůty ukazuje být neúnosné“, a proto navrhují časový limit prodloužení lhůty pro zajištění cizince zcela zrušit. Vzhledem k tomu, že tato maximální lhůta vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (dále jen „návratová směrnice“), konkrétně její čl. 15 odst. 5 a 6, je vypuštění věty první z § 125 odst. 3 plánováno až k okamžiku, kdy uvedená ustanovení směrnice pozbydou platnosti.

Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 585)
Cílem návrhu zákona je napravit vady vzniklé při projednávání novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů, který byl schválen jako součást zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předloženým návrhem zákona se rozšiřují výjimky z omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla u výrobců, jejíchž hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba, a navrhuje se u těchto výrobců namísto podpory výroby elektřiny vyrobené pouze z bioplynu rozšíření na podporu výroby elektřiny ze všech obnovitelných zdrojů.

Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
Vláda projedná materiál týkající se určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv.

Uvedená směrnice upravuje oblast doplňkových důchodových systémů vázaných na pracovní poměr. Tyto systémy nejsou v České republice zavedeny, ale existují právní předpisy EU, které se touto problematikou zabývají a které je Česká republika povinna implementovat do svého právního řádu.

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter