Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 6. 2015 14:08

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů projednala institucionální zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“) se v úterý 30. června 2015 sešla letos již podruhé. Zasedání řídil předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Rada na úvod projednala činnost sekretariátu, jednotlivých výborů a pracovních skupin. Projednány a schváleny byly dva podněty Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. V podnětu k posílení agendy rovnosti žen a mužů ve vědě, výzkumu a inovacích Rada mj. doporučila zřídit pozici koordinátora či koordinátorky rovnosti žen a mužů v Sekci pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR. V podnětu k zajištění agendy rovnosti žen a mužů v rámci Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR Rada doporučila personálně posílit agendu rovnosti žen a mužů tak, aby byl vytvořen samostatný odbor rovnosti žen a mužů s minimálně deseti systematizovanými místy.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů projednala institucionální zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů

Rada se také věnovala aktuální agendě rovnosti žen a mužů na úrovni EU. Diskutovalo se především o návrhu směrnice o genderové vyváženosti ve vedení obchodních společností, který je projednáván na půdě Rady EU.

Diskutovalo se i o přistoupení ČR k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Dle informací Ministerstva spravedlnosti by vláda ČR měla v nejbližších dnech rozhodnout o případném přistoupení k této Úmluvě. Ratifikaci by pak bylo možné završit během následujících tří let. Česká republika v současnosti patří ke zbývajícím 4 zemím EU, které Úmluvu dosud nepodepsaly.

Na závěr jednání Rady byl prezentován výzkum Otevřené společnosti s názvem Bereme ženy na palubu: analýza zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách, který analyzoval zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností ovládaných orgány státní správy a samosprávy. Výzkum mj. ukázal, že podíl žen v představenstvech a dozorčích radách společností s vlastnickým podílem států je dlouhodobě nižší než 15 % a nevykazuje vzrůstající tendenci.


Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů - poradní orgán vlády pro oblast rovnosti žen a mužů. Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Kromě jednotlivých resortů jsou v radě zastoupeny i příslušné nestátní neziskové organizace, sociální partneři a odbornice a odborníci z akademické obce a občanské veřejnosti. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter