Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 11. 2016 12:44

Avízo: Vláda projedná poslanecké návrhy novelizující zákon o církvích a náboženských společnostech a zákon o státních svátcích

Poslanecké návrhy stejně tak jako další dva nelegislativní materiály předloží ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ve středu 16. listopadu se vláda sejde ke svému jednání v 10.00.

Návrh poslanců Zdeňka Soukupa, Ladislava Oklešťka, Karla Raise, Jany Pastuchové, Pavlíny Nytrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 937)
Cílem návrhu zákona je zakotvit povinnost duchovních kazatelů a propagátorů církví a náboženských společností ze zahraničí absolvovat poučení o právním, kulturním a zvykovém prostředí ČR.

Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,        o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 938)
Cílem návrhu zákona je přejmenovat státní svátek 17. listopadu na „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva“.

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2016
Zpráva informuje, že dosud nebylo plně transponováno 13 směrnic Evropské unie, jejichž transpoziční lhůta uplynula ke konci sledovaného období, a proti České republice bylo vedeno 59 řízení pro porušení závazků vyplývajících z práva EU.

Vyjádření Vlády České republiky k návrhu skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 70 až 78 zákona  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona  č. 200/2015 Sb., vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 33/16
Vláda České republiky byla Ústavním soudem informována o zahájení řízení vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 33/16 o návrhu skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 200/2015 Sb. Zároveň byla vládavyzvána, aby sdělila, zda využije svého práva vstoupit do předmětného řízení v postavení vedlejšího účastníka řízení a v případě, že uvedeného práva využije, aby zaslala své písemné vyjádření k obsahu předmětného návrhu skupiny senátorů. 
 
 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter