Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 2. 2016 14:26

Vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020

Dokument se zaměřuje na řešení existence a předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit, včetně zavedení systému pravidelného sledování jevu sociálního vyloučení ve spolupráci se všemi dotčenými resorty. Ministr Dienstbier kromě toho předložil na jednání vlády šest dalších materiálů.

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020
Podle nejnovějšího výzkumu MPSV z roku 2015 žije v ČR 95 000 – 115 000 sociálně vyloučených osob, koncentrovaných v 606 sociálně vyloučených lokalitách. Oproti roku 2006 se tak počet sociálně vyloučených osob navýšil o dvě pětiny až jednu polovinu a počet sociálně vyloučených lokalit vzrostl téměř o 80 %.   I v reakci na tento stav vláda na dnešním jednání schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-20, která se zaměřuje na řešení existence a předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit. Vláda si tak stanovila konkrétní cíle v oblasti bezpečnosti, bydlení, podpory rodin, sociálních služeb a sociální práce, vzdělávání či zaměstnanosti, kterých chce do roku 2020 dosáhnout. Nově je ve Strategii zpracováno téma dluhů a zdraví, což jsou opomíjené oblasti, které jsou pro řešení sociálně vyloučených lokalit podstatné.         

„Chceme-li účinně řešit sociální exkluzi a snižovat počet sociálně vyloučených lokalit, je v první řadě nezbytné vědět, jak se sociálně vyloučené lokality a počet osob v nich v čase mění. Proto chceme ve spolupráci s dalšími resorty nastavit systém pravidelného monitorování jevu sociálního vyloučení, a to na celém území republiky, což nám umožní nejen včasné řešení, ale také účinnější zaměření nástrojů prevence sociálního vyloučení,“ říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. 

Strategie obsahuje cíl zpracovat analýzu kompetencí ve veřejné správě v oblasti sociálního začleňování s identifikací případných „bílých míst“, na jejichž základě může být přikročeno k úpravám či tvorbě legislativy. Na strategické a specifické cíle navážou konkrétní opatření, kterými se schválených cílů dosáhne, a to formou Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, který bude předložen vládě v červenci 2016.    

 „Zároveň s mapováním sociálního vyloučení je nutné analyzovat současné kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy a dalších subjektů podílejících se na řešení sociální exkluze. Podrobná analýza současného stavu by měla napomoci jasnému vymezení kompetencí na státní, krajské a místní úrovni, měla by vést k odstranění duplicit či odhalení nepokrytých oblastí a být tak podkladem pro  smysluplnou koordinaci všech aktérů sociálního začleňování,“ dodává ministr Dienstbier.

Ministr dále předložil:

Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 697):
Cílem předloženého návrhu zákona je zakotvení vstupní zkoušky jako jedné z podmínek pro jmenování znalce, povinného soustavného vzdělávání a možnosti přezkumu odborných znalostí znalce a navýšení sankcí za spáchané přestupky a správní delikty právnických osob na dvojnásobek proti současnému stavu.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.


Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (sněmovní tisk č. 699):
Cílem předloženého návrhu zákona je vyjmout národní podnik z režimu zákona č. 304/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko.

Návrhu poslankyň Marty Semelové, Aleny Nohavové a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 700)
Cílem návrhu zákona je změnit rozsah osobní působnosti zákona o dětské skupině tak, že dítě může zařízení poskytující tuto službu navštěvovat nikoliv do okamžiku zahájení povinné školní docházky, ale pouze do konce školního roku, v němž dosáhne věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání by pak podle návrhu mělo dítě absolvovat buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo v přípravném ročníku základní školy.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Miroslava Grebeníčka, Gabriely Hubáčkové a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701):
Cílem tohoto návrhu zákona je umožnit, aby na osvobození od placení rozhlasových a televizních poplatků dosáhl větší okruh sociálně potřebných občanů, zejména důchodců:

Cílem návrhu zákona je umožnit, aby na osvobození od placení rozhlasových a televizních poplatků dosáhl větší okruh sociálně potřebných občanů, zejména důchodců.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení § 3 odstavce 1 písmeno b), § 3 odstavce 3, § 5 odstavce 1 a § 7 odstavce 5 zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění pozdějších předpisů, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 31/15:
Vláda České republiky byla Ústavním soudem informována o zahájení řízení o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení některých částí zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.  Zároveň byla vláda vyzvána, aby sdělila, zda využije svého práva vstoupit do předmětného řízení v postavení vedlejšího účastníka řízení a v případě, že uvedeného práva využije, aby zaslala své písemné vyjádření k obsahu předmětného návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1.
Vláda vyslovila souhlas se svým vstupem do řízení před Ústavním soudem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter