Akreditace pro média - základní pravidla

Pravidla pro akreditace na mediální akce pořádané Úřadem vlády ČR:

Vstup pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků do objektů Úřadu vlády ČR je umožněn pouze na základě dlouhodobé či krátkodobé akreditace, kterou vydává Úřad vlády ČR.

  • Dlouhodobá akreditace je udělována Úřadem vlády ČR na základě posouzení předchozí písemné žádosti adresované řediteli Odboru komunikace Úřadu vlády ČR, kterou podává oprávněný zástupce redakce. Dlouhodobá akreditace je udělována na dobu jednoho kalendářního roku.
     
  • Krátkodobá akreditace je vyžadována na konkrétní tiskové konference a jiné plánované akce a je udělována jak novinářům, kteří nejsou uvedeni v seznamu dlouhodobě akreditovaných, tak může být pro určité mediální akce vyžadována i po novinářích dlouhodobě akreditovaných. Žádost o udělení krátkodobé akreditace předkládá oprávněný zástupce příslušné redakce nejpozději den před plánovaným konáním akce řediteli Odboru komunikace, vedoucí Oddělení vnějších vztahů nebo vedoucí Oddělení komunikace.
     
  • Pokud novinář nebude uveden v seznamu dlouhodobě nebo krátkodobě akreditovaných novinářů, rozhodne o vpuštění novináře na akci ředitel Odboru komunikace nebo pověřený zaměstnanec, který má v gesci mediální agendu. V případě souhlasu provede pověřený zaměstnanec na místě dodatečný zápis do seznamu krátkodobě akreditovaných novinářů.

Pracovníci hromadných sdělovacích prostředků jsou povinni dodržovat Pravidla pro pohyb pracovníků sdělovacích prostředků v budovách a areálech Úřadu vlády ČR.