Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 1. 2017 18:12

Legislativní rada vlády doporučila návrhy zákonů o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností vrátit předkladateli k dopracování

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu tři body - z toho:

Schválila:
-
návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání.

Doporučila vládě návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování podle připomínek LRV:
- n
ávrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností),
- návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
 

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností):
Tento zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvádění vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a působnost správních úřadů na úseku předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností. Vybranými výrobky s ukončenou životností jsou elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla.
Oblast odpadového hospodářství je nově rozdělena do zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu.

Klíčové body a cíle zákona:
- zjednodušený odpadový režim
- model tzv. uzavřené sběrné sítě
- jednotná a jasná pravidla pro provozování kolektivních systémů
- oddělení kolektivních systému od zpracovatelů a zajištění zpracování výrobků s ukončenou životností
- koordinační centrum
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
LRV doporučila vládě návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování podle připomínek LRV. 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností:
Oblast odpadového hospodářství nebude napříště předmětem jediného zákona, ale bude rozdělena, a to na zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejména rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr atd.).
Návrhy obou zákonů byly projednány v komisích Legislativní rady vlády a následně i v Legislativní radě vlády s tím, že budou předkladatelem dopracovány ve smyslu návrhů stanovisek Legislativní rady vlády, zpravodajských zpráv i připomínek z projednávání v Legislativní radě vlády.
Na základě připomínky Legislativní rady vlády byly navrhované zákony rozděleny tak, že doprovodné novely, které byly součástí předložených návrhů, jsou v zájmu přehlednosti a systematiky osamostatněny do zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem pro samostatný změnový zákon je i skutečnost, že změna zákona o rezervách se týká obou předkládaných zákonů.
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
LRV doporučila vládě návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování podle připomínek LRV. 


 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání:
Nový zákon má za cíl zajistit zaměstnancům ochranu v situacích, kdy na základě důvěryhodných skutečností učiní oznámení o podezření na vymezené protiprávní jednání a jsou v souvilosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodňováni. Opatření obsažená v návrhu zákona mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale hlavně k prevenci takto páchané činnosti. Včasné odhalení protiprávního jednání na základě učiněného oznámení je jedním z nezbytných prvků boje s korupcí, který s sebou může přinášet nemalé úspory veřejných prostředků a může mít i další pozitivní dopady.
Vláda se k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce zavázala již v Programovém prohlášení vlády České republiky, Koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013-2017, Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a v jednoletých akčních plánech boje s korupcí.
Návrh zákona počítá s explicitním zakotvením zákazu postihů a jiného znevýhodňování oznamovatele v zaměstnání a službě. Dále bude zlepšena procesní pozice oznamovatele v civilním soudním řízení přenosem důkazního břemene na žalovaného. Explicitní zákaz postihů a znevýhodňování zaměstnance v souvislosti s podaným oznámením bude zohledněn i v právní úpravě přestupků a správních deliktů na úseku rovného zacházení se zaměstnanci zavedením odpovídající skutkové podstaty.
V rámci Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí byla zřízena Pracovní komise k whistleblowingu, která možnosti budoucí právní ochrany oznamovatelů diskutovala na svých setkáních a svými podněty a připomínkami přispěla k vytvoření konečné podoby zákona.
V České republice stále přetrvává spíše negativní postoj k osobám, které ve veřejném zájmu učinily oznámení o podezření na protiprávní jednání. Tyto osoby čelí nejen rozporuplným reakcím svého okolí, ale často i postihům pracovněprávního charakteru ze strany zaměstnavatelů. Taková praxe však udržuje ve společnosti spíše obavy před negativními následky jednání, jež je však z hlediska veřejného zájmu více než žádoucí. Zranitelnou pozici oznamovatelů je proto vhodné pomocí alespoň dílčích legislativních změn zlepšit a deklarovat tak společenskou poptávku po jedincích, kteří se odhodlají upozornit na protiprávní jednání se snahou přispět k potírání protiprávních a korupčních praktik v zájmu kultivace veřejného prostoru.
Zákon předkládá: Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády (KML).
LRV doporučila vládě návrh zákona schválit. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter