Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 2. 2016 15:35

OSN oceňuje Českou republiku za přijetí legislativy zvyšující úroveň ochrany obětí domácího a genderově podmíněného násilí

V Ženevě se v úterý 23. února 2016 uskutečnilo slyšení delegace České republiky před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen. Výbor je nezávislým monitorovacím orgánem OSN, jehož úkolem je dohlížet na naplňování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a formulovat případná doporučení jednotlivým členským státům.

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy již od roku 1980. Účelem slyšení je Výbor informovat o krocích, které Česká republika přijala za účelem naplňování Úmluvy.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women

Výbor ocenil konstruktivní přístup České republiky k naplňování Úmluvy i k přípravě na slyšení. Dále uvítal přijetí zákona o obětech trestných činů, který poskytuje zvýšenou úroveň ochrany obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Pozitivně hodnotil také institucionální ukotvení agendy rovnosti žen a mužů, zejména obnovení pozice ministra pro lidská práva. Zároveň však Výbor kritizoval nepřijetí odškodňovacího mechanismu pro oběti nezákonných sterilizací, pomalý pokrok při odstraňování rozdílů v příjmech žen a mužů, přetrvávající nízké zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích či zvyšující se chudobu samoživitelek. Diskutovala se také možnost zajištění svobodné volby místa, způsobu a okolností porodu, postavení žen se zdravotním postižením, postavení žen ve vzdělávacím systému, včetně otázek inkluze. Výrazným tématem byly také postavení a podpora žen migrantek.

Obhajobu plnění Úmluvy koordinuje úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vedoucí delegace byla Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR. Součástí delegace byli také zástupkyně a zástupci dalších rezortů.

Včerejší slyšení před Výborem potvrdilo, že přes dílčí pokrok před námi zůstává v oblasti rovnosti žen a mužů a odstranění diskriminace žen řada výzev. Ženy v České republice vydělávají v průměru o 22 % méně než muži, jejich zastoupení ve vrcholné politice, a to i například ve srovnání s tzv. rozvojovými zeměmi, je velmi nízké. Ženy také stále čelí přímé i nepřímé diskriminaci na trhu práce,“ konstatoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Ministr Dienstbier zároveň zdůraznil, že závažným problémem je rovněž domácí a genderově podmíněné násilí, jehož obětmi jsou převážně ženy. „Proto jsem již inicioval některé konkrétní kroky, které mají vést ke zlepšení situace. Jedná se například o schválení Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která obsahuje konkrétní cíle v této oblasti. Dalšími důležitými kroky jsou přijetí Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí či příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,“ dodal ministr.

Výstupem slyšení delegace ČR budou tzv. závěrečná doporučení. V těch Výbor zpravidla vyzývá členské státy k podniknutí dalších konkrétních kroků v problematických oblastech souvisejících s diskriminací žen a genderovou nerovností. Závěrečná doporučení pro Českou republiku vydá Výbor během následujících týdnů.


Záznam ze slyšení delegace ČR před Výborem:
http://www.treatybodywebcast.org/category/webcast-archives/

Tisková zpráva Výboru o slyšení delegace ČR:
ttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17082&LangID=E.

Bližší informace o Výboru:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx

Podkladové dokumenty pro obhajobu šesté periodické zprávy ČR o plnění Úmluvy:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=CZE&Lang=EN

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter