Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vláda schválila dne 26. září 2018 ukončení činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a uložila ministrovi kultury každoročně k 30. červnu předložit za uplynulý kalendářní rok Zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Vládní výbor byl zřízen usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014. Ke zřízení tohoto poradního orgánu došlo s cílem, aby na jedné straně vláda získala přehled o tom, jak v praxi probíhá vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, včetně přehledu o probíhajících soudních sporech a jejich vývoji, a aby na straně druhé povinným osobám podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla v mezích tohoto zákona poskytnuta potřebná sjednocující metodická pomoc v souvislosti s vykonáváním jejich působnosti podle uvedeného zákona.

Vládní výbor se od svého vzniku sešel celkem na 7 zasedáních. Z toho 4 zasedání proběhla v roce 2014, tedy v období, kdy se formovala metodika aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 2 zasedání byla uskutečněna v roce 2015 a poslední zasedání proběhlo v roce 2016.

Předsedou Vládního výboru byl předseda vlády. Dalšími členy Vládního výboru byli ministři financí, vnitra, kultury, zemědělství a ministryně spravedlnosti.

Na zasedání Vládního výboru byli zváni vždy jeho členové, tajemník Vládního výboru a dále stálí hosté: ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, generální ředitel Lesů České republiky, s.p., generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástupce Asociace krajů České republiky a zástupce Svazu měst a obcí.

Statut a Jednací řád byly schváleny usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014.

První zahajovací zasedání se uskutečnilo dne 24. března 2014.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
 

Tajemník

Mgr. Jan Večeřa
vecera.jan@vlada.cz
 

Připojené dokumenty