Nabídka zaměstnání

23. 11. 2021 9:17

Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu

služební poměr na dobu neurčitou

Čj. 44131/2020-UVCR

Datum: 23. listopadu 2021

Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 54 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v návaznosti na § 16 odst. 3 a 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, druhé kolo výběrového řízení na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu v oborech státní služby:

1. Finance

41. Bydlení, územní plánování a stavební řád

63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

Místem výkonu služby je Ostrava a Praha.

Na toto služební místo bude jmenován nejvhodnější žadatel na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 54 odst. 1 zákona na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“), podané ve lhůtě do 13. prosince 2021 tj. v této lhůtě

 • zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, 118 01,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na předsedu Nejvyššího stavebního úřadu“.

 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Jako služební orgán řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu,
 • stojí v čele ústředního správního úřadu s působností ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění,
 • řídí činnosti místopředsedů, kteří ho v jím vymezených oblastech zastupují a které na jeho návrh jmenuje a odvolává vláda,
 • vypracovává návrh první systemizace služebních a pracovních míst v Nejvyšším stavebním úřadě.

 

Výběrového řízení na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu
se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením[2];
  4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[3], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť tento bude na základě poskytnutých údajů vyžádán přímo od Rejstříku trestů;
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[4]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost [25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[5]. U vybraného žadatele bude před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu nebo o jmenování na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu splnění tohoto předpokladu ověřeno zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. má znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka;
 3. splňuje požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení Důvěrné, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a jeho žádost nebude zároveň vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona z jiných důvodů, bude akceptováno doložení žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby stupně utajení Důvěrné žadatelem, a to nejpozději před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu nebo rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu;
 4. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti. Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
 5. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  3. příslušníkem Lidových milicí,
  4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Podle § 54 odst. 5 zákona se v druhém kole může výběrového řízení kromě okruhu žadatelů stanovených zákonem pro první kolo zúčastnit dále osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona jsou:

 1. příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
 2. příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 3. příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,
 4. řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 5. vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
 6. státní statistická služba,
 7. správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 8. ochrana utajovaných informací,
 9. zabezpečování obrany státu,
 10. zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 11. obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 12. příprava nebo realizace dotační politiky,
 13. příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,
 14. příprava a provádění správních úkonů včetně kontroly,
 15. ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 16. zadávání veřejných zakázek,
 17. audit,
 18. zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
 19. řízení činností výše uvedených,
 20. příprava a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p) s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,
 21. příprava k výkonu zahraniční služby. Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouvou, jmenovací listinou, odvoláním z funkce, rozhodnutím o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzením o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpisem z personálního spisu, charakteristikou služebního místa nebo popisem pracovního místa), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují aktuálně zastávanou pozici, resp. dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis,
 3. písemnou práci v rozsahu maximálně pěti normostran[6] na téma „Koncepce činnosti Nejvyššího stavebního úřadu v období 5 let od 1.1.2022“ se zaměřením zejména
  na výstavbu nové státní stavební soustavy, přechod činností atrahovaných podle nového stavebního i změnového zákona do státní soustavy, přechod úředníků a na digitalizaci stavebních procesů a procesů územního plánování.

 

Přílohy:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu nebo o jmenování na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu.
 2. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

 


[1]    Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[2]    Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3]    Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[4]    Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[5]    Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[6]    Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty