Nabídka zaměstnání

12. 6. 2017 12:47

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vládní rada v Úřadu vlády České republiky, Odboru vládní agendy

služební poměr

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vládní rada v Úřadu vlády České republiky, Odboru vládní agendy, Oddělení organizačně technického zabezpečení vlády

Č.j. 15730/2017-STA
Datum: 12. 6. 2017

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení organizačně technického zabezpečení vlády v oboru služby:

77. Odborné zabezpečení činnosti vlády.

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaným datem nástupu na služebním místě je 1. srpen 2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • samostatně plní funkci zapisovatele vlády, tj. tvůrčím způsobem zpracovává usnesení vlády k vysoce náročným problémům celospolečenského charakteru projednávaných vládou, komplexně posuzuje jejich věcnou a zejména legislativní stránku, přičemž zajišťuje soulad s právním řádem, programovým prohlášením vlády a ostatními již přijatými usneseními vlády
 • zajišťuje poradenskou činnost pro pracovníky resortů i Úřadu vlády při přípravě podkladových materiálů pro jednání vlády, zejména návrhů závěrů předkládaných vládě k rozhodnutí
 • vypracovává pro předsedu vlády stanoviska k návrhům usnesení vlády tvořící součást celkových stanovisek odboru
 • podává informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci přijatých rozhodnutí vlády
 • zajišťuje vyhotovování jmenovacích dopisů (dekretů) vyplývajících z rozhodovací činnosti vlády,
 • provádí na žádost orgánů veřejné správy, Policie ČR, soudů, státních zastupitelství a dalších subjektů, které prokáží právní zájem, úřední ověřování usnesení vlády,
 • zajišťuje na žádost Policie, soudců, státních zastupitelství, případně dalších subjektů, kompletaci a úřední ověřování podkladových materiálů z jednání vlády požadovaných na základě zákona,
 • kompletuje pro archiv Úřadu vlády veškeré písemné podklady vztahující se k problematice projednávané na jednotlivých schůzích vlády,
 • soustavně aktualizuje veškerou agendu týkající se usnesení vlády.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 27. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu (státní tajemník v Úřadu vlády ČR) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@vlada.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení organizačně technického zabezpečení vlády, č.j. 15730/2017-STA“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Není-li žadatel státním občanem České republiky, doloží bezúhonnost obdobným dokladem [1]; 
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta dokládá písemným čestným prohlášením.

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky č. 11/2015, č.j.: 787/15-OPE,  o pravidlech pro změny a úpravy systemizace a organizační struktury Úřadu vlády České republiky a charakteristice systemizovaných míst, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
Splnění tohoto požadavku bude vyžadováno neprodleně po přijetí do služebního poměru. V případě, že je osoba držitelem osvědčení fyzické osoby pro vyšší stupeň utajení, doloží tuto skutečnost úředně ověřenou kopií.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři. Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Související vzorové dokumenty:
1) Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
2) Čestné prohlášení o státním občanství
3) Čestné prohlášení o svéprávnosti
4) Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
5) Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

 

 


[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter