Nabídka zaměstnání

19. 9. 2022 11:51

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády v Úřadu vlády ČR (1.kolo)

služební poměr na dobu určitou

Čj. 42809/2022-UVCR

Datum: 19. září 2022

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády v Úřadu vlády ČR (1. kolo).

Označení služebního místa: vládní rada, vedoucí oddělení

Obory služby: 61. Odborné zabezpečení činnosti vlády

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Další požadavky: způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné[1] Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení. Pokud jej žadatel nemá, zažádá o něj ve spolupráci s personálním oddělením nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na toto služební místo.

Platová třída: 13.

Služební poměr na dobu: určitou po dobu dlouhodobé nemoci státního zaměstnance

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. října 2022

Termín podání žádosti do: 29. září 2022

 

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

 

Benefity na Úřadu vlády ČR

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • řídí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje veškeré činnosti související s přípravou plánu nelegislativních úkolů vlády a kontrolou plnění úkolů ukládaných vládou,
 • zpracovává návrh plánů nelegislativních úkolů vlády a jeho pololetní aktualizaci,
 • kontroluje a vyhodnocuje plnění vládou uložených legislativních i nelegislativních úkolů, včetně návrhu opatření pro jejich splnění, formou pravidelných měsíčních kontrolních zpráv určených vládě,
 • odpovídá za informační systém evidence a kontroly úkolů ukládaných vládou,
 • dohlíží na činnosti v rámci kontroly správnosti vládních dokumentů určených Parlamentu ČR a Sbírce zákonů,
 • odpovídá za archivaci vládní dokumentace (materiály, usnesení, záznamy aj.), její udržování a za přístup k archiváliím.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny. Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy.[7] Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[9].

2. splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné[10]. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení. Pokud jej žadatel nemá, zažádá o něj ve spolupráci s personálním oddělením nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na toto služební místo.[11]

Další předpoklady pro výběrové řízení na obsazované služební místo:

3. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[12], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Toto osvědčení musí žadatel doložit již k žádosti, nicméně lze akceptovat, pokud žadatel k žádosti doloží alespoň doklad o tom, že o vydání osvědčení požádal – osvědčení však musí doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí; pokud osvědčení nedoloží, nemůže být ve výběrovém řízení hodnocen jako úspěšný.

 

4. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[13], předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3. příslušníkem Lidových milicí,
 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

 

5. do 1. kola výběrového řízení se může přihlásit podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě jsou:

 • příprava návrhů právních předpisů[14] a zajišťování právní činnosti[15],
 • příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistická služba,
 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • příprava nebo realizace dotační politiky,
 • příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,
 • příprava a provádění správních úkonů[16] včetně kontroly,
 • ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[17],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • příprava a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných. Při podání žádosti lze doložit prosté kopie příslušných listin, originál nebo úředně ověřenou kopii listin žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[18]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. září 2022. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády v Úřadu vlády ČR, čj. 42809/2022-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis, motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

3) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pokud se žadatele týká)

 

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve     znění pozdějších předpisů.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7] (více viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani). Lze akceptovat, pokud žadatel nejpozději před konáním pohovoru doloží alespoň doklad o tom, že o uznání zahraničního vzdělání požádal – samotný doklad o uznání zahraničního vzdělání musí v takovém případě doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného.

[8] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[9] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[10] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Ke splnění tohoto požadavku více viz Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení.

 

[12] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[13] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[14] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

[15] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[16] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[17] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

[18] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty