Nabídka zaměstnání

18. 11. 2021 15:19

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

služební poměr na dobu neurčitou (2. kolo)

Čj. 43073/2021-UVCR

Datum: 18. listopadu 2021

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu v Úřadu vlády ČR (2. kolo).

Označení služebního místa: vrchní vládní rada, vedoucí oddělení

Obory služby: 22. Legislativa a právní činnost 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu v oboru právo

Další požadavky: způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené.[1] Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí

o jmenování na toto služební místo.

Platová třída: 14.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Předpokládaný den nástupu: 15. ledna 2022

Místo výkonu služby: Praha

Termín podání žádosti do: 10. prosince 2021

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Benefity na Úřadu vlády ČR

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Zajišťuje zejména výkon právních činností Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu při řešení věcně a právně komplikovaných případů a v rámci tohoto výkonu vypracovává návrhy rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Ministerstva obrany, kterým se zamítá žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu nebo se toto osvědčení zrušuje;  návrhy usnesení a jiných úkonů v řízení o odvolání proti rozhodnutí Ministerstva obrany, kterým se zamítá žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu nebo se toto osvědčení zrušuje; návrhy usnesení a příkazů jako opatření při ochraně účastníka proti nečinnosti správního orgánu; návrhy rozhodnutí a jiných úkonů v řízení v rámci provedení přezkumného řízení a řízení o obnově; rešerše z archivního spisového materiálu z pohledu historického a právního; zásadní právní stanoviska ve věci aplikace zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, další podklady pro jednání Etické komise.
 • Ve správním řízení o odvolání proti rozhodnutí Ministerstva obrany, kterým se zamítá žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu nebo se toto osvědčení zrušuje, činí úkony, ke kterým jsou státní zaměstnanci zařazení na oddělení pověřeni dle zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a dle správního řádu; opatřuje podklady pro rozhodnutí Etické komise a za tímto účelem spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů, Archivem bezpečnostních složek a dalšími institucemi.
 • Zajišťuje úkoly související s činností Etické komise a sekretariátu Etické komise. Zastupuje Etickou komisi před soudy ČR, zejména správními soudy, v řízeních o žalobách proti rozhodnutím nebo činnosti Etické komise a v jiných řízeních. Zajišťuje úkoly související s činností Sekretariátu Etické komise a Etické komise.
 • Zajišťuje po odborné, organizační a administrativní stránce agendu spojenou s účastí vlády v řízeních o zrušení zákonů a jiných právních předpisů před Ústavním soudem. Vypracovává materiály pro jednání vlády a odborné podklady pro rozhodnutí vlády/předsedy vlády o tom, zda vláda vstoupí/nevstoupí do řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů před Ústavním soudem; návrh vyjádření vlády v případě, že vláda rozhodne o svém vstupu do řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů před Ústavním soudem, a předkládá jej vládě/předsedovi vlády/Ústavnímu soudu.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu v oboru právo;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny. V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[7] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[8].

2. splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR:

a) odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

b) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené[9];
Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na toto služební místo.

Další předpoklady pro výběrové řízení na obsazované služební místo:

3. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[10], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Toto osvědčení musí žadatel doložit již k žádosti, nicméně lze akceptovat, pokud žadatel k žádosti doloží alespoň doklad o tom, že o vydání osvědčení požádal – osvědčení však musí doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí; pokud osvědčení nedoloží, nemůže být ve výběrovém řízení hodnocen jako úspěšný.

4. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[11], předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3. příslušníkem Lidových milicí,
 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5. 2. kola výběrového řízení se může dále zúčastnit podle § 58 odst. 4 zákona
o státní službě:

 osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25,
s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).

 

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[12]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 10. prosince 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu v Úřadu vlády ČR (2. kolo), čj. 43073/2021-UVCR

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

3) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pokud se žadatele týká)

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[8] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[9] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[10] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[11] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[12] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty