Nabídka zaměstnání

11. 7. 2018 13:11

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení interního auditu

služební poměr

Čj. 20499/2018-STA

Datum: 11. července 2018

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení interního auditu

Označení služebního místa: vládní rada

Obory služby: 3. Audit

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaným den nástupu: 1. září 2018

Termín podání žádosti do: 21. července 2018

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě

 • komplexní výkon interního auditu hlavních oblastí činností nebo vyhodnocování výsledků interního auditu Úřadu vlády České republiky,
 • analýzy rizik a vnitřního kontrolního systému,
 • sledování plnění úkolů, závěrů a doporučení plynoucích z jednotlivých auditních zpráv,
 • metodická a konzultační činnost zajišťovaná v rámci interního auditu,
 • vyřizování právní agendy oddělení ve vztahu k výkonu interního auditu.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1.splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] nebo prostou kopií průkazu totožnosti; jenž musí být předložen před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.


b)dosáhl věku 18 let;


c)je plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];


d)je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám.Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];


e)dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 


f)má potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[8]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. července 2018. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení interního auditu, čj. 20499/2018-STA.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty