Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je aktualizován na základě úkolu stanoveného Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, respektive na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR obsahuje pět základních částí:

  • vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
  • transparentnost,
  • řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
  • postupy při podezření na korupci,
  • vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Hlavním cílem je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Úřadu vlády ČR oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy v případě potřeby posílit.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je spojením relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí Úřadu vlády ČR.

Jedná se o protikorupční materiál, který není jednorázovým aktem, musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem Interního protikorupčního program Úřadu vlády ČR sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je vyhodnocován a případně aktualizován vždy do 31. března následujícího kalendářního roku, může být aktualizován i častěji, dle potřeby.

 

Připojené dokumenty