Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 1 až 10 z 539

Žádost o návrh zákona

Žádost o zaslání znění návrhu zákona projednávaného pod čj. 339/19 na 221. zasedání Legislativní rady vlády.

celý text zprávy

Informace k uzavřeným smlouvám

Žádost o poskytnutí seznamu smluv uzavřených po dni 01.07.2004, jejichž předmětem byl převod nebo budoucí převod přímým prodejem předem určenému nabyvateli mimo veřejnou soutěž, a to majetku státu určeného k úhradě závazků státní organizace České dráhy, ke kterému vykonávala právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a který je vymezený v příloze zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, v platném znění (včetně majetku z něj vzešlého např. rozdělením věci), který nebyl podle § 5 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, vybrán k privatizaci nebo byl následně rozhodnutím vlády z privatizace vyňat a o jehož přímém prodeji mimo veřejnou soutěž vláda rozhodla nebo s ním udělila souhlas, vč. identifikace takového rozhodnutí (v rozsahu data a čísla usnesení vlády či jiného nezaměnitelného identifikátoru rozhodnutí).

celý text zprávy

Žádost o materiály

Žádost o poskytnutí vyjádření vlády ČR k řízení vedenému u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 32/15 včetně všech příloh a podkladů.

celý text zprávy

Žádost o materiály

Žádost o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů předložených k čj. 891/19.

celý text zprávy

Informace týkající se využívání soukromých bezpečnostních služeb

Žádost o informace týkající se uzavřených smluv Úřadu vlády ČR se soukromými bezpečnostními službami.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí plnění rozpočtu Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v sekci výdaje k 30. září 2019.

celý text zprávy

Žádost o tabulku

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.

celý text zprávy

Informace týkajících se využití kovů na území ČR

Žádost o poskytnutí informací o materiálech týkajících se průzkumu nalezišť, těžby, zpracování kovů na území ČR.

celý text zprávy

Žádost o schéma organizační struktury Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí schématu organizační struktury Úřadu vlády ČR s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.

celý text zprávy

Investování do reklamy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se investování do reklamy v médiích v období v letech 2010 až 2018.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 539