Důležité informace

26. 3. 2020 15:59

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru

Jednání vlády 12. března 2020

 • Usnesení č.194Vyhlášení nouzového stavu
 • Usnesení č.195: Odvolání hlavního hygienika
 • Usnesení č.196: Veřejná zakázka na centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků
 • Usnesení č.197: Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Usnesení č.198: Krizové opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
 • Usnesení č.199: Krizové opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob, stravovací služby
 • Usnesení č.200: Krizové opatření v mezinárodní osobní dopravě
 • Usnesení č.201: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, sředních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
 • Usnesení č.202: Nákup plicních ventilátorů Ministerstvem zdravotnictví

Jednání vlády 13. března 2020

 • Usnesení č. 203: Krizové opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České republiky do zahraničí
 • Usnesení č. 204: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech
 • Usnesení č. 205: Krizové opatření, které ruší nedělní zákaz jízdy kamionů
 • Usnesení č. 206: Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
 • Usnesení č. 207: čj. 219/20 Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
 • Usnesení č. 208: Krizové opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách a tržištích
 • Usnesení č. 209: Krizové opatření o karanténě po návratu z rizikových oblastí
 • Usnesení č. 210: čj. 218/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Jednání vlády 14. března 2020

 • Usnesení č. 211Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Jednání vlády 15. března 2020

 • Usnesení č. 212: čj. 221/20 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 213: Statut Ústředního krizového štábu
 • Usnesení č. 214: Krizové opatření, které uravuje výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a opatření k posouzení zdravotní způsobilosti
 • Usnesení č. 215Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob
 • Usnesení č. 216: Krizové opatření o zákazu dovolené pro lékařské a nelékařské zdravotnické povolání
 • Usnesení č. 217: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • Usnesení č. 218: Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu
 • Usnesení č. 219: Krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit školské zařízení, pro nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, poskytovatelům zdravotních služeb, vojákům a dalším
 • Usnesení č. 220: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 221: Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 • Usnesení č. 222: Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu koronaviru
 • Usnesení č. 223: Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 224: Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
 • Usnesení č. 225: Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením koronaviru
 • Usnesení č. 226: Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích této společnosti
 • Usnesení č. 227: Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem

Jednání vlády 16. března 2020

 • Usnesení č. 237: Záruka COVID
 • Usnesení č. 238: Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky
 • Usnesení č. 239: Krizové opatření o poskytování sociálních služeb
 • Usnesení č. 240: Krizové opatření o  doporučení nevycházet osobám starším 70 let a nařízení starostům zajistit pomoc
 • Usnesení č. 241: Krizové opatření o výjimce ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb na poskytnutí ubytovacích služeb cizincům

Jednání vlády 17. března 2020

 • Usnesení č. 242: čj. 292/20 Návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 243: Krizové opatření o zákazu pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat vedlejší výdělečnou činnost

Jednání vlády 18. března 2020

Jednání vlády 19. března 2020

 • Usnesení č. 254: Návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze
 • Usnesení č. 255: čj. 220/20 Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 257: čj. 224/20 Cílený program podpory zaměstnanosti
 • Usnesení č. 258: Mimořádné opatření k zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 259: čj. 231/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
 • Usnesení č. 260: čj. 234/20 Podpora COVID II.
 • Usnesení č. 261: Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 262: Krizové opatření o finančním příspěvku pro osoby samostatně výdělečné činné
 • Usnesení č. 263:  čj. 235/20 Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví + příloha č. 1
 • Usnesení č. 264: Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro realitní zprostředkování, činnost účetních poradců či vedení účetnictví 
 • Usnesení č. 265: Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory a ZTP/P  starší 50 let (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 266: Zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č.108/2020 Sb.,
 • Usnesení č. 267: Krizové opatření o povinnosti pendlerů mít knížku přeshraničního pracovníka a zaměstnávání cizinců
 • Usnesení č. 268: Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocněníCOVID-19

Jednání vlády 23. března 2020

 • Usnesení č. 269: čj. 241/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 270:  čj. 247/20 Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 • Usnesení č. 271:  čj. 252/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Usnesení č. 272:  čj. 242/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 273: čj. 253/20 Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
 • Usnesení č. 274: Krizové opatření o povinnosti zastupitelstev zasedat online po dobu nouzového stavu
 • Usnesení č. 275: Krizové opatření o bezplatném provozu datových schránek
 • Usnesení č. 276: Křizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb
 • Usnesení č. 277: čj. 250/20 Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
 • Usnesení č. 278: Krizové opatření o zákazu dovolené pro pro lékařské a nelékařské zdravotnické povolání
 • Usnesení č. 279: Krizové opatření o prodloužení omezeného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (Celé znění nařízení MZd a nařízení MZd k OVM a SO)
 • Usnesení č. 280: Krizové opatření o prodloužení omezení maloobchodního prodeje a služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 281: Krizové opatření v oblasti přeshraničního zaměstnávání (pendleři)
 • Usnesení č. 282: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro seniory (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 283: Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 284: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k následné lůžkové léčebně rehabilitační péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 285: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení předepisování a výdeje léku Plaquenil (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 286: Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví + příloha č. 1
 • Usnesení č. 287: Informace o zrušení zákazu letů z Korejské republiky
 • Usnesení č. 288: čj. 244/20 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
 • Usnesení č. 289: čj. 245/20 Návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • Usnesení č. 290: čj. 246/20 Národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020
 • Usnesení č. 291: čj. 243/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2020
 • Usnesení č. 292: Návrh na doplnění usnesení vlády z 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
 • Usnesení č. 293: čj. 254/20 Cílený program podpory zaměstnanosti - část II.
 • Usnesení č. 294: čj. 249/20 Podpora Technologie COVID
 • Usnesení č. 295: čj. 251/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 296: Financování cenrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvem vnitra
 • Usnesení č. 297: Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP)

Jednání vlády 24. března 2020

 •  Usnesení č. 298:  čj. 255/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Jednání vlády 26. března 2020

 • Usnesení č. 299: čj. 269/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 300: čj. 268/20 K finančnímu krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí
 • Usnesení č. 301: čj. 248/20 Návrh usnesení vlády o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky
 • Usnesení č. 302: čj. 265/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
 • Usnesení č. 303: čj. 266/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti v rámci PRV na období 2014–2020 v souvislosti s COVID
 • Usnesení č. 304: čj. 270/20 Informace o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Usnesení č. 305: čj. 271/20 Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 306: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče provést třídní pacientů vstupujících do zdravotnických zařízení (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 307:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k opatřením v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 308: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných informací o pacientech s onemocněním COVID-19 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 309: Krizové opatření o dalších výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 310: Krizové opatření o výjimce pro pendlery, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
 • Usnesení č. 311: čj. 274/20 Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 Ošetřovné pro OSVČ

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie