Důležité informace

2. 3. 2021 14:00

Vládní usnesení a odůvodnění související s bojem proti epidemii

Vládní usnesení související s bojem pro epidemii koronaviru z roku 2020 najdete na samostatné stránce.

Přehled za rok 2021

Jednání vlády 4. ledna 2021

 • Usnesení č. 1: čj. 1576/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
 • Usnesení č. 10: čj. 5/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“
 • Usnesení č. 11: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 7. ledna 2021

 • Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
 • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

Jednání vlády 11. ledna 2021

 • Usnesení č. 30: čj. 23/21 Použití nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých k 1. lednu 2021 v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí z nečerpaných výdajů v roce 2020 v programu Antivirus
 • Usnesení č. 31: čj. 24/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 32: čj. 25/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – SPORT III Lyžařská střediska“
 • Usnesení č. 33: čj. 26/21 Krizové opatření v oblasti pohřebnictví

Jednání vlády 13. ledna 2021

Jednání vlády 18. ledna 2021

 • Usnesení č. 44: čj. 55/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 45: čj. 56/21 Navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 46: čj. 57/21 PROGRAM ZÁRUKA COVID SPORT
 • Usnesení č. 47: čj. 52/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
 • Usnesení č. 48: čj. 58/21 Prodloužení podpory COVID-Lázně do 30. 6. 2021
 • Usnesení č. 49: čj. 59/21 Podpora cestovních kanceláří (COVID-cestovní kanceláře II)
 • Usnesení č. 50: čj. 60/21 Rámcové podmínky podpory COVID-Ubytování II 
 • Usnesení č. 51: čj. 61/21 Program COVID Záruka CK
 • Usnesení č. 52: čj. 62/21 Použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
 • Usnesení č. 53: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 54: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení)

Jednání vlády 22. ledna 2021

Jednání vlády 25. ledna 2021

 • Usnesení č. 74: čj. 69/21 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

Jednání vlády 28. ledna 2021

Jednání vlády 1. února 2021

 • Usnesení č. 99: čj. 99/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2).
 • Usnesení č. 100: čj. 100/21 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“
 • Usnesení č. 101: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o vstupu na území České republiky (celé znění nařízení MZD + seznam rizikových zemí)

Jednání vlády 8. února 2021

 • Usnesení č. 109: čj. 127/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • Usnesení č. 110: čj. 117/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 111: čj. 128/21 Pořízení pohotovostních zásob pro ministerstvo vnitra
 • Usnesení č. 112: čj. 129/21 Poskytnutí daru Peruánské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
 • Usnesení č. 113: čj. 130/21 Poskytnutí daru Moldavské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
 • Usnesení č. 114: čj. 131/21 Výroba jednorázových pěnových podložek v rámci Vězeňské služby České republiky pro přepravu vakcín
 • Usnesení č. 115: čj. 132/21 Vydání rozhodnutí o prominutí správního poplatku v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 116: čj. 133/21 Rámec Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/kongresy
 • Usnesení č. 117: čj. 134/21 Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí na jednodušší podporu podnikatelů postižených pandemii  COVID-19 v roce 2021
 • Usnesení č. 118: čj. 80/21 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu
 • Usnesení č. 119: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Plošné a pravidelné testování na COVID-19 ve školách

Jednání vlády 11. února 2021

 • Usnesení č. 121: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
 • Usnesení č. 122: Distribuce osobních ochranných prostředků z pohotovostních zásob v souvislosti s onemocněním COVID-19 v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov
 • Usnesení č. 123: Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednání vlády 12. února 2021

 • Usnesení č. 124: čj. 151/21 Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům otevřených škol  a souvisejících školských zařízení v nejhůře postižených okresech Cheb, Sokolov  a Trutnov

Jednání vlády 14. února 2021

 • Usnesení č. 125: Vyhlášení nouzového stavu do 28. února
 • Usnesení č. 126: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • Usnesení č. 127: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
 • Usnesení č. 128: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 • Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 130: Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb
 • Usnesení č. 131: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • Usnesení č. 132: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
 • Usnesení č. 133: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech
 • Usnesení č. 134: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
 • Usnesení č. 135: Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
 • Usnesení č. 136: Krizové opatření o provozu krematorií
 • Usnesení č. 137: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení)
 • Usnesení č. 138: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 139: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19)
 • Usnesení č. 140: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma
 • Usnesení č. 141: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR
 • Usnesení č. 142: Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
 • Usnesení č. 143: Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek
 • Usnesení č. 144: Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách

Jednání vlády 15. února 2021

 • Usnesení č 162: čj. 155/21 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • Usnesení č. 163: čj. 86/21 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
 • Usnesení č. 164: čj. 87/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Usnesení č. 167: Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
 • Usnesení č. 168: čj. 153/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 169: čj. 160/21 Změna usnesení vlády č. 48 ze dne 18. ledna 2021 k Prodloužení podpory COVID-Lázně do 31. prosince 2021
 • Usnesení č. 170: čj. 163/21 Zabezpečení nákupu a distribuce testů pro plošné a pravidelné testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro pilotní období
 • Usnesení č. 171: čj. 162/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
 • Usnesení č. 172: čj. 161/21 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Jednání vlády 19. února 2021

 • Usnesení č. 175: čj. 182/21 Pořízení externích medicinálních redukčních ventilů na kyslíkové tlakové lahve s příslušenstvím do pohotovostních zásob

Jednání vlády 22. února 2021

Jednání vlády 24. února 2021

 • Usnesení č. 190: čj. 203/21 Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a k žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
 • Usnesení č. 191: čj. 204/21 Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven
 • Usnesení č. 193: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 25. února 2021

Jednání vlády 26. února 2021

Jednání vlády 28. února 2021

 • Usnesení č. 218: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března

Jednání vlády 1. března 2021

 • čj. 125/21 Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě
 • čj. 219/21 Informace k záměru dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění COVID-19
 • čj. 218/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb
 • čj. 220/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • čj. 189/21 Návrh řešení zpřístupnění Národní digitální knihovny pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu jako náhrady omezení služeb knihoven z důvodu pandemie koronaviru COVID 19
 • čj. 221/21 Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19
 • čj. 222/21 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu
 • Usnesení č. 241: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá znění nařízení MZd o antigenním testování obyvatelsamotestování zaměstnancůpovinném testování ve firmách a povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního) dispečinku očkování)

Jednání vlády 2. března 2021

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie