Aktuálně

7. 10. 2015 1:08

Bezpečnostní rada státu projednala situaci v oblasti migrace i rozvoj Policie ČR na příští čtyři roky

Bezpečnostní rada státu se na svém jednání 6. října 2015, kterého se zúčastnil prezident Miloš Zeman, zabývala aktuální situací v oblasti migrace, problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice, či rozvojem Policie České republiky na léta 2016–2020 a s tím související Koncepcí rozvoje schopností Policie ČR vyšetřovat informační kriminalitu.

Bezpečnostní rada státu projednala materiály týkající se aktuální situace v oblasti migrace včetně analýz bezpečnostních aspektů. Z důvodu uprchlické krize, která představuje ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky, lze předpokládat možné nasazení Armády ČR v součinnosti s Policií ČR k posílení ochrany státní hranice. Bezpečnostní rada státu proto také projednala Záměr rychlého doplnění materiálu Armády ČR v souvislosti s uprchlickou krizí.

Bezpečnostní rada státu se dále zabývala Vyhodnocením součinnostního cvičení Policie ČR a Armády ČR „SEKTOR B“, které se konalo dne 30. září 2015 k prověření připravenosti součinnosti Policie ČR a Armády ČR k ochraně státních hranic v souvislosti s nelegální migrací.

Na svém jednání se Bezpečnostní rada státu zabývala také Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2025. Tato nová koncepce je základním dokumentem definujícím požadavky na výstavbu Armády ČR k obraně České republiky v kontextu kolektivní obrany. Koncepce reaguje na změnu bezpečnostního prostředí s predikcí jeho vývoje v horizontu do roku 2025.

Členové BRS projednali dále aktuální situaci v záležitosti řešení smluvního vztahu Správy státních hmotných rezerv se společností VIKTORIA GRUPPE AG.

Bezpečnostní rada státu také vzala na vědomí Informaci o stavu realizace Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2015–2016. Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv je základním plánovacím dokumentem pro tvorbu státních hmotných rezerv a stanoví souhrnné požadavky zpracované SSHR na základě návrhů věcně příslušných ústředních správních úřadů.

V rámci úterního jednání schválila BRS materiál Rozvoj Policie České republiky v letech 2016–2020, který obsahuje komplexní návrh personálního rozvoje Policie ČR v daném období a vychází z analýzy současné bezpečnostní situace a následných potřeb Policie ČR reagovat na daná bezpečnostní rizika a nové fenomény. V jednotlivých oblastech plánovaného rozvoje Policie ČR (pořádková policie, cizinecká policie, dopravní policie, služba kriminální policie a vyšetřování, hospodářská kriminalita, terorismus a extremismus, kyberkriminalita, drogová kriminalita, analytická činnost, mezinárodní policejní spolupráce, vzdělávání a výcvik, letecká služba, ochranná služba, informační podpora a další oblasti) jsou uvedeny konkrétní počty policistů a náklady související s posílením konkrétních útvarů.

Bezpečnostní rada státu schválila Koncepci rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat informační kriminalitu. Materiál na základě analýzy současné situace v oblasti informační kriminality formuluje opatření k vytváření vhodných dlouhodobých podmínek pro práci policejního sboru v oblasti odhalování a postihování informační kriminality na území ČR.

Na schůzi Bezpečnostní rady státu byla také předložena Informace ve věci navázání spolupráce mezi Národním bezpečnostním úřadem a Vojenským zpravodajstvím v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Národní bezpečnostní úřad v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vykonává státní správu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nyní se připravují potřebné legislativní změny k ustavení Vojenského zpravodajství zodpovědným subjektem za kybernetickou obranu a bude působit jako garant a národní autorita v rámci kybernetické obrany ČR.

Bezpečnostní rada státu se také věnovala problematice zkapacitnění dopravního úseku I/27 Most – Litvínov.

Dále se členové Bezpečnostní rady státu zabývali také Zprávou o plnění neuzavřených úkolů vyplývajících z optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky a Aktualizací Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu.

Bezpečnostní rada státu dále projednala Zprávu o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2015, která hodnotí činnost v oblasti ochrany obyvatelstva v uplynulých třech letech. V materiálu jsou vyhodnoceny vybrané mimořádné události a krizové situace, závěry ze cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému a činnosti orgánů veřejné správy v souvislosti se zajišťováním ochrany obyvatelstva.

Bezpečnostní rada státu schválila Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2016–2018, který v rámci střednědobého výhledu stanovuje organizaci cvičení orgánů krizového řízení v ČR, jejich obsahové zaměření a cíle, a dále Výchozí údaje ke cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2016 v České republice, jehož cílem je procvičit spojenecké konzultace a kolektivní rozhodování dle čl. 4 a 5 Washingtonské smlouvy.

Na schůzi Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy Zpráva o národním cvičení kybernetické bezpečnosti CYBER CZECH 2015, Informace o dokončení projektu „Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS“, Informace o přijatých úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy a Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie