Aktuálně

19. 1. 2009 15:59

Vláda dnes jednala za účasti prezidenta republiky

Jednání vlády, týkající se zahraničních misí naší armády, se mimo přizvaných poslanců a senátorů účastnil i prezident republiky Václav Klaus.

Hned prvním bodem jednání s rozpravou po projednání evropské agendy je návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Návrh zákona překládá ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a měl v něm zohlednit připomínky z jednání vlády 5. ledna.

Jako závažný lze označit bod jednání vlády, který se týká vojenských zahraničních misí, ke kterému byly pozváni i poslanci a senátoři. Jedná se o návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009. Návrh předkládají ministři obrany a zahraničí. Přizváni k jednání byli: F. Bublan, předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, J. Dienstbier, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, J. Hamáček, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, J. Vidím, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Mediální zájem nejspíše vzbudí rovněž projednávaný bod dvanáct, kterým je návrh struktury, základních podmínek a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

Podle vyjádření Ministerstva financí ČR bylo zohledněno doporučení členů vlády na schůzi vlády dne 16. prosince 2008 a navrhuje se, aby veřejné výběrové řízení na nabyvatele majetkové účasti státu (91,51% na základním kapitálu) ve společnosti České aerolinie bylo organizováno jako dvoukolové. V prvém kole budou zájemci prokazovat splnění podmínek pro účast ve veřejném výběrovém řízení. Tyto podmínky budou sestávat z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění je běžně požadováno v obdobných veřejných výběrových řízeních, a dále z kritérií ekonomického, finančního a technického charakteru, která jsou odůvodněná vzhledem k charakteru transakce. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnostní aspekt výběru zájemce, a to jak z hlediska zahraničně-politického, tak i dodržování mezinárodních předpisů v oblasti civilního letectví. Proto bude o výběru zájemců, kteří postoupí do druhého kola veřejného výběrového řízení, a stanou se tak jeho účastníky, rozhodovat vláda.

Vybraní účastníci budou mít možnost provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit své závazné nabídky. Jediným kritériem hodnocení závazných nabídek bude výše nabídnuté a garantované kupní ceny. V rámci smluvní dokumentace, která bude tvořit nedílnou součást závazných nabídek, však budou uplatněny i specifické závazky účastníků výběrového řízení ve vztahu k vybraným oblastem.

Lze předpokládat, že vítěz veřejného výběrového řízení bude znám nejpozději do 30.9.2009.

Neméně důležitým je i další bod navrhovaný MFČR: „Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/08 „Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktiv“

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který reaguje na kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce zaměřené na postupy při správě státních finančních aktiv, rozpočtování kapitoly Operace státních finančních aktiv a konkrétní provádění vybraných příjmových a výdajových operací. Ke zjištěným nedostatkům Ministerstvo financí navrhlo přijetí opatření, spočívající v přípravě koncepce nového nastavení mechanismu peněžních operací s prostředky státních finančních aktiv a dále v zavedení účtování o skutečnostech, které se vztahují k příjmům a výdajům probíhajícím v příslušných rozpočtových kapitolách a o ostatních skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví.

Dále mezi mediálně přitažlivé body lze zařadit i projednávání informace předkládaná ministrem dopravy Alešem Řebíčkem, která se týká stavu implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí.

Zmiňme se také o veřejností sledované problematice, se kterou přichází na jednání vlády místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. V rámci návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti předkládá jeho základní principy. Ze stejného resortu je navržený bod bez rozpravy, kdy Petr Nečas promluví o zajištění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice.

K bodů zasluhujícím si pozornost budou patřit i materiály projednávané bez rozpravy nebo v různém jako jsou: Role státu v dopravě, zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2008, informace o stavu řešení problematiky kritické infrastruktury , informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47, informace o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR nebo zpráva o naplňování cílů Národní politiky pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Výsledky jednání vlády, zvukový záznam z TK a pdf prezentace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Zvuková příloha

TK po jednání vlády ČR 19.1. 2009

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie