Aktuálně

1. 6. 2020 18:23

Výsledky jednání vlády 1. června 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2019
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
Předkládá: ministryně financí Alena Schillerová
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1144/19 - bod 12 schůze vlády 16. 3. 2020
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
čj. 1196/19 - bod 13 schůze vlády 16. 3. 2020
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 554/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (sněmovní tisk č. 844)
čj. 540/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslance Jiřího Strýčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb, o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 845)
čj. 551/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 846)
čj. 552/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 852)
čj. 541/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 853)
čj. 550/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

9. Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 – „COVID-SPORT“
čj. 553/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
čj. 515/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh usnesení vlády k navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a ke změně systemizace Policie České republiky v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu č. 32 – Teplice
čj. 532/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
čj. 573/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 8. června (omezení konání hromadných akcíprovoz stravovacích a ubytovacích služeb, zoo, divadel, koupališť a dalších, zrušení opatření o testování zaměstnanců v sociálních a pobytových službách) a ochranné opatření s účinností od 15. června (podmínky vstupu do ČR)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Revokace usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581, o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim B
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zproštění povinností zachovávat mlčenlivost čj. V140/2020
čj. V140/2020
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2019 a Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2019
čj. 536/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Implementace nařízení EU o vzájemném uznávání
čj. 516/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Změna výše příspěvku České republiky do vojenského rozpočtu, programu bezpečnostních investic a civilního rozpočtu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
čj. 531/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Změna pověření výkonem práv jediného akcionáře v obchodní společnosti OTE, a. s.
čj. 539/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna strojů, a. s.
čj. 524/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh změny statutu Rady vlády pro udržitelný rozvoj
čj. 519/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Strategie ČR pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024
čj. 546/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2019
čj. 547/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Igora Matoviče v České republice dne 3. června 2020
čj. 574/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2019
čj. 523/20
Předkládá: ministr životního prostředí

2. Informace o horizontální spolupráci při zajišťování implementace infrastruktury INSPIRE v rámci projektu „Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE“
čj. 526/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (7)
čj. 517/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (8)
čj. 548/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Převozní dispečerská střediska (kufrové provedení)“ v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 549/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Komplexní zajištění provozu pro provozní aplikaci GRADO“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 521/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č.86/2020
čj. 525/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie