Tiskové konference

29. 4. 2022 13:46

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 29. dubna 2022

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Vítejte na tiskové konferenci po dnešním zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vítám zde ministryni Helenu Langšádlovou, která je zároveň ve funkci předsedkyně Rady, a místopředsedu Rady Štěpána Jurajdu. O úvodní slovo poprosím paní ministryni Langšádlovou.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych zmínila dva body z dnešního jednání. Jeden bod se týká programu Horison Europe a Horison 2020, to znamená toho předchozího. Obecně se jedná o to, že Česká republika v tuto chvíli není příliš úspěšná v čerpání tzv. komunitárních zdrojů, které nejdou přes operační programy, o které se musí soutěžit v rámci Evropy. A platí to i pro tu oblast vědy a výzkumu.

My jsme se dnes bavili o to, jakým způsobem zlepšit podmínky, jakým způsobem více motivovat vědce, aby se zapojovali, protože do budoucna samozřejmě ty zdroje z operačních programů nebudou, nebo nebudou v takovém rozsahu a je potřeba, abychom byli aktivnější a schopni více čerpat peníze právě z těchto komunitárních zdrojů.

Druhou věcí, kterou bych chtěl slíbit, kterou bych chtěla prezentovat, je, že jsme se zabývali také soutěží Česká hlava. Je to národní cena, která ohodnocuje vědce, a byla vypsána výzva, která bude v průběhu roku vyhodnocena a potom, předpokládám, někdy v podzimních, zimních měsících budou oceněni ti nejlepší. Takže děkuji.

Štěpán Jurajda, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Já dodám, že jedním z důležitých úkolů Rady je věnovat se rozvoji metodiky hodnocení institucionální podpory a Rada sama sobě zadala úkol nějaké reflexe toho, jak se té tzv. nové Metodice 2017 daří v rámci implementace. Jak ji využívají jednotliví poskytovatelé. A v rámci tohoto úkolu sebereflexe toho nového systému Rada dnes schválila pro poskytovatele institucionální podpory principy alokace institucionální podpory a využívání výsledků té metodiky hodnocení.

Kromě tohoto dlouhodobého úkolu jsme dnes také diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nastavení velmi důležité výzvy Špičkový výzkum v blížícím se operačním programu Jan Ámos Komenský, kde jsme se věnovali jak otázkám podpory špičkových výzkumných projektů, tak diskusi ohledně možnosti podpořit výzkum v oblasti společenských výzev, kterým naše republika teď čelí.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, jsou zde dotazy. ČTK, prosím.

Marek Opatrný, ČTK: Dobrý den, já bych se zeptal nejdříve k tomu Horizon Europe 2020. Vy jste říkala, že tam nejsou v těch komunitárních zdrojích, v tom čerpání, úspěšní, Česká republika není úspěšná. Je to v tom, že není dostatek žadatelů o tu podporu, nebo ty projekty, se kterými se hlásí, tu podporu nezískávají? Zda máte tato data, čím to je? Děkuju.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Určitě máme. Problém je, že není podáno dostatek žádostí, protože ve chvíli, kdy už ty žádosti opravdu ta naše pracoviště podají, tak ta úspěšnost je poměrně veliká. Takže jsme se bavili, kromě jiného, jak třeba i v rámci Metodiky 17+ to kritérium úspěšnosti právě v čerpání třeba ERC grantů začlenit do toho hodnocení, z kterého už se zase odvíjí ta institucionální podpora v rámci DKRVO. A i jsme se bavili o tom, jestli vůbec třeba nezohlednit samotné podání těch žádostí, pokud by třeba ti žadatelé neuspěli přímo, že by získali ty peníze, ale napsali kvalitní projekt, který by dostal vysoké hodnocení. Tak jestli už i toto nějakým způsobem nezohlednit.

Ale musíme zkrátka dvě věci. Motivovat je. Upozorňovat je na to, že tyhle zdroje jsou, a to nejenom univerzity – akademie, ty to většinou vědí, ale bavili jsme se vlastně i o zapojení rezortního vědy/výzkumu do čerpání těch komunitárních zdrojů. Tam máme ještě velký prostor pro zlepšení, a přitom jsou to vlastně rezorty spadající pod jednotlivá ministerstva. Tak tam jsme se dohodli na nějakých konkrétních krocích, které uděláme ve vztahu k nim.

Marek Opatrný, ČTK: Znamená to tedy, že tedy tyto projekty, které by třeba neuspěly u té Evropy, že by mohly být nějak ze státního rozpočtu potom placeny?

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: V nějakém rozsahu toto máme, protože máme tzv. ERC CZ. Tam se nám podařilo alokovat peníze i vlastně do rozpočtu. Takže ti nejlepší, ti opravdu, chci říct, nedostanou třeba ERC granty, tak opravdu ti nejlepší mají možnost ještě přes ministerstvo školství dostat nějaké prostředky.

Ale teď jsem hovořila o tom, jestli ti, kteří napíší, protože chceme motivovat, tam jde o to, aby se to co nejvíce aktérů i naučilo, aby se naučili psát ty žádosti, vlastně uspět potom i v tom průběhu čerpání toho grantu. Ono to není úplně jednoduché. Takže i jsem hovořila o tom, že bychom měli zvážit vlastně ocenění i toho, že je podávají, pokud podají kvalitní projekty, které sice třeba nedostanou prostředky, ale uspějí v tom hodnocení. Tak samozřejmě to nemůže být jenom na kvantitu, tak potom toto zohlednit.

Já si myslím, že… A ještě se podívat, jakou třeba podporu, potřebu by měly proto, aby do těch projektů šli. A jedna z těch cest je třeba využívat stávající hodnotitele, protože to Evropská komise i podporuje. Jsou to lidé, kteří hodnotí ty granty, i z České republiky, a Evropská komise podporuje a umožňuje, aby tito hodnotitelé například sdíleli zkušenosti s těmi budoucími žadateli. Tak i to si myslím, že je důležité, aby se stávalo.

Marek Opatrný, ČTK: Potom ještě k těm výzvám na tu Národní cenu Česká hlava. Do kdy se mohou podávat návrhy, jestli už je nějaký termín?

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Je tam termín, je to 30. června.

Marek Opatrný, ČTK: Poslední věc ještě: V programu jednání měly být návrhy kandidáta do vědecké rady Grantové agentury, tak zda to jste probírali?

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Určitě, to jsme probírali. Výzva byla vypsána. Je tam, co se týče Grantové agentury, tak tam je termín podání přihlášek do 1. června.

Marek Opatrný, ČTK: Děkuju.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Děkuji vám.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkujeme za vaše dotazy, pěkné odpoledne.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Děkujeme ČTK, že má zájem o činnost Rady vlády a vědy, děkuju.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 29. dubna 2022

Související zprávy