Tiskové konference

27. 1. 2020 12:01

Tisková konference po jednání vlády, 27. ledna 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat vicepremiéra pana Karla Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky dnešního jednání vlády. Především dovolte, abych zkonstatoval, že bylo navrženo vyhlášení státního smutku. Byl to hned první bod dnešního jednání, na základě kterého jsme zařadili návrh právě nahlášení státního smutku k uctění památky předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery. Státní smutek bude vyhlášen na pondělí 3. února 2020. V tento den bude státní vlajka na úředních a veřejných budovách vyvěšena na půl žerdi nebo stožáru.

Dále dovolte, abych zmínil, že proběhla v režimu vyhrazeném diskuze ohledně aukce na mobilního operátora, abych k tomu uvedl několik skutečností a abych současně i sdělil závěr. Jak možná někteří z vás víte, aukce byla připravována přibližně od polovičky minulého roku, přičemž aukce na mobilního operátora měla dva hlavní cíle. Zaprvé zatraktivnit prostředí, v rámci čehož se očekávalo, že by se mohly snížit ceny za datové služby a současně by se připravilo prostředí pro 5G. Po více než půl roce práce Českého telekomunikačního úřadu jsme ve finále, výsledkem čehož je, že v danou chvíli bohužel musíme zkonstatovat, že zájem zahraničních uchazečů je nulový. Je naprosto minimální zájem i českých uchazečů a s největší pravděpodobností by vše směřovalo k tomu, že by se do aukce přihlásil pouze jeden menší český uchazeč.

My jsme po celou dobu, zejména tedy v tom posledním čtvrtletí, poměrně aktivně vystupovali a snažili jsme se upozornit na ten stav, snažili jsme se naléhat na ČTÚ, pochopitelně v rámci našich možností ve smyslu veřejných konzultací, ale pochopitelně i ve smyslu průběžných setkávání, že ta situace není dobrá a že nemusí pomoci českému prostředí tak, jak si představujeme. Částečně jsme ještě museli vzít v potaz v průběhu, což je nová věc – a o tom skutečně ČTÚ ze začátku nemohl vědět – nicméně důrazné upozornění Evropské komise ohledně sdílení sítí, kdy jasně Evropská komise konstatuje, že má negativní dopad na hospodářskou soutěž, a že má negativní dopad tím pádem i na koncového spotřebitele. To znamená, žádali jsme, aby prostě sdílení sítí nějakým způsobem bylo zohledněno. Bohužel, nebyla zohledněna z našich připomínek většina.

My respektujeme to, že ČTÚ je nezávislý úřad, naše pravomoci a možnosti jsou silně omezené, na druhou stranu měli bychom mít zájem na tom, a proto se ta aukce taky vypisovala, aby se prostředí dostatečně zatraktivnilo, aby prostě bylo patrné, že těch potencionálních hráčů přijde více a že to, co jsme všichni očekávali, skutečně nastane. Je zřejmé, že v době, kdy by se aukce měla vyhlásit, toto naplněno není.

K tomu musím říct ještě důležitou věc, proto jsme zařadili tento bod do části vyhrazené, a to jsou bezpečnostní informace, ze kterých jasně vyplývá, že průběh aukce vykazoval nestandardní prvky, které zpochybňují nezávislost celé aukce, což je pro nás nepřijatelné.

Na základě tohoto jsme dnes v bodě vyhrazeném začali diskutovat dvě náležitosti. A to zaprvé nové zadaní, respektive doporučení na nové zadání, protože my jako vláda nemůžeme přikázat cokoliv ČTÚ. Nicméně skutečnosti, které se objevily, se kterými pracujeme, a konečně i stav té věci, a to takový, že v danou chvíli bylo pravděpodobné, že tedy to bude pouze pro jednoho uchazeče, nás vede k tomu, abychom doporučili ČTÚ, a to v rámci dostupnosti elektronických komunikací, akcentovat podmínky vedoucí ke snížení ceny mobilních dat pro koncové uživatele na evropsky srovnatelnou úroveň atd. Současně jsme v zájmu budoucího rozvoje sítí 5G a služeb na nich poskytovaných doporučili nastavit kritéria, která povedou k efektivnímu, rychlému, dostupnému a bezpečnému, zdůrazňujeme, rozvoji sítí 5G.

Současně s tím jsme dnes v dalším vyhrazeném bodě navrhli odvolat předsedu ČTÚ a navrhnout novou předsedkyni, a to paní Hanu Továrkovou, která je členkou rady několik měsíců. Toliko tedy k aukci na 5G.

My jsme paralelně ještě dostali informaci, že pan předseda rezignoval z té funkce, to znamená, že teď jenom musíme právně dohrát, do jaké míry tedy platí jeho rezignace, nebo vlastní odvolání. To je spíše technická záležitost, ale pravděpodobně je to tedy tak, pokud máme poslední informace, že pan předseda rezignoval k 31. 1., což by tedy znamenalo, že byl-li odvolán ke dnešku, tak platí to, co rozhodla vláda, ale to zatím nemohu definitivně potvrdit. Já jsem ještě neměl možnost se detailně seznámit s jeho dopisem, měl jsem to pouze zprostředkovaně.

Současně jsme v rámci dnešní vlády projednali z našeho pohledu důležité usnesení o uložení povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií. A tady bych poprosil pana vládního zmocněnce Dzurillu, aby nás s tím krátce seznámil.

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci: Vzhledem k událostem posledních dnů jsme přistoupili k razantnímu kroku, to znamená, že veškeré IT zakázky, které mají dopad do základního registru, do propojeného datového fondu, do on-line služeb a dalších věcí, které chceme dělat, tak budou dneska podléhat schvalování odboru hlavního architekta.

Všechno toto se dotýká i podřízených organizací, to znamená i ostatních právnických osob v rámci toho, které vystupují vlastně pod jednotlivými resorty. Tam jsme nastavili limit 6 000 000 korun, a tím pádem dostaneme, že předtím, než se budou jednotlivé výdaje na jednotlivé kapitoly uplatňovat, tak bude muset odbor hlavního architekta veškeré zakázky schvalovat. Ještě předtím budeme informovat vládu, to znamená, vláda bude dostávat přehled všech IT systémů, na které se uplatňují nějaké investice, případně o nových záměrech atd.

Je to další podpora v rámci digitálního Česka, co chceme dělat, abychom centralizovali e-government, aby základní systémy, které budujeme, jsme propojovali s novými systémy, a tím pádem jsme se snažili co nejvíc v rámci toho ušetřit a využívat synergie, které tam vznikají. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, já mám tři body. Dva se týkají jednání vlády. Vláda schválila na dnešním zasedání dva body předkládané Ministerstvem zdravotnictví. Jednak se to týká nařízení vlády, novely nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Vychází to zejména z nové evropské úpravy, kdy to nařízení vlády zpřísňuje ochranu před karcinogeny a různými mutageny, kterým jsou vystaveni zaměstnanci v rizikových provozech. To znamená, že je to, řekněme, vyšší míra ochrany před těmito nežádoucími faktory, které mají vliv na zdraví zaměstnanců, a plníme tedy tak tu implementační povinnost v rámci našeho právního řádu. Takže toto nařízení vlády bylo schváleno.

Dále vláda schválila Národní akční plán pro duševní zdraví, což je vlastně první dokument v historii České republiky, který komplexně pojmenovává témata duševního zdraví jakožto zásadní pro společnost, kdy dnes víme, že i do budoucna pravděpodobně duševní choroby budou jednou z hlavních příčin onemocnění v ČR. Dvacet jedna procent lidí dnes trpí nějakou formou duševní choroby a jsem rád, že tedy vláda se k tomuto staví aktivně, že vlastně všechny rezorty, které jsou v tom národním akčním plánu zainteresovány, tak se budou podílet na preventivních opatřeních a samozřejmě i na následné léčbě těchto pacientů.

Souvisí to i s reformou psychiatrické péče a podobně, ale není to jenom o tom. Je to i o zapojení ministerstva školství v rámci prevence na školách a vysokých školách, je to samozřejmě o zapojení sociálních věcí, sociálních služeb, o ochranném léčení v rámci Ministerstva spravedlnosti atd. Těch věcí je tam celá řada.

Skutečně vláda tímto jasně deklaruje, že duševní zdraví je priorita. Dnes je to priorita i v rámci Světové zdravotnické organizace a dalších států a že s tím zkrátka musíme něco dělat, protože ti lidé pak samozřejmě jsou i pro stát problematičtí, pokud se o ně nikdo nezajímá, nestará, tak to pak má poměrně zásadní důsledky. Takže tolik jenom k tomu, že tedy Národní akční plán byl v tomto směru schválen a bude se podle něho teď postupovat.

Třetí věc, ještě bych znovu zopakoval některá fakta, která se týkají koronaviru. My jsme o tom jednali tedy na Bezpečnostní radě státu. Zopakovali jsme aktuální opatření, která se postupně ještě zesilují, protože dnes ráno hlavní hygienik České republiky vydal nařízení pro všechny posádky letů, které přilétají do Prahy. To znamená nikoliv pouze letů z Číny, ale všechny posádky, které dosednou na Letiště Václava Havla v Praze, musí informovat své pasažéry o všech opatřeních. Musí je seznámit s těmi informacemi, které vydal Státní zdravotní ústav v rámci toho letáku, těch informací pro příchozí pasažéry, pokud trpí nějakými symptomy podobnými koronaviru: kašel, dušnost atd. tak, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. A posádky také mají nařízeno, že takovéto pasažéry musí zajistit a dopravit je nebo tedy přivolat stálou lékařskou službu v rámci letiště, která je připravena vstoupit na palubu letadla po jeho příletu a okamžitě s tím pacientem pracovat.

Toto nařízení již dostalo Letiště Praha do datové schránky, dnes ráno ho hlavní hygienik podepsal a všechny posádky se jím budou muset řídit. Jinak proběhne dnes jednání s policejním prezidentem na letišti v Praze, kde jsme se bavili o tom, že by se do toho měli zapojit i celníci v rámci schengenského prostoru, v rámci pasových kontrol, aby se ptali těch příchozích, odkud přijíždějí, jestli třeba nebyli v té lokalitě apod. Zkrátka aby všichni byli v maximální pohotovosti a byli schopni vytipovat případně potenciální pasažéry, kteří by mohli trpět touto chorobou.

Na druhou stranu je třeba znovu zdůraznit a my jsme se na tom shodli, že většina Číňanů se k nám dostane mimo ty přímé lety z Číny. Dostanou se k nám různými transferovými lety, přestupními ze všech koutů Evropy i světa, a také často, to je velmi častý případ, takzvaně po zemi, protože oni přiletí do nějaké jiné země – do Vídně a podobě, pak nasednou na autobus a objíždí celou Evropu v rámci své turistické mise.

Takže to, co jsme dnes vlastně také probírali, a myslím, že o tom informoval už pan premiér, že jediné účinné opatření v tuto chvíli by bylo, pokud by celá Evropská unie zaujala společný postoj, týkající se vydávání schengenských víz. O tom se aktuálně dnes jedná, to znamená, že by bylo omezeno vydávání schengenských víz pro občany z Číny, a tím pádem vlastně zamezeno tomu, aby se Číňané dostali na území Evropské unie, kde by se mohli pohybovat.

To je jediné efektivní opatření, jak s tímto bojovat, protože pokud uděláme nějaká opatření pouze v České republice, tak je to, vzhledem k migraci těchto lidí v rámci všech zemí Evropské unie, neúčinné. Uvidíme, jak ta jednání dopadnou, ta jednání teď probíhají na úrovni Evropské unie a Pekingu. Pan ministr zahraničních věcí mi osobně slíbil a samozřejmě vládě, že nás o tom bude informovat, takže tolik asi k tomu. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter