Tiskové konference

15. 10. 2007 12:41

Tisková konference po jednání vlády ČR dne 15. října 2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi přivítat zde členy vlády, prvního místopředsedu vlády a ministra pro místní rozvoj, Jiřího Čunka a ministra vnitra pana Ivana Langera. Prvního místopředsedu vlády teď poprosím o slovo.
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Takže, dobrý den, dámy a pánové. Dnešní vláda se konala bez pana premiéra, který odletěl na krátkou návštěvu, pracovní návštěvu Spojených států, New Yorku. Tím byla poznamenána také činnost vlády v tom smyslu, že vláda stáhla tři body, pardon, čtyři body, ze svého jednání. Byly to návrhy, body, 3, 4, návrhy zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. To bylo z toho důvodu, že pan ministr nebyl účasten a přál si to. Pak jsme stáhli body 6 a 7, to je návrh zákona, kterým se mění zákon o živnostenském podnikání. Tento zákon je velmi důležitý, pan premiér o něj při minulé diskusi nad tímto zákonem projevil velký zájem, takže jsme ho z toho důvodu, aby byl v tomto případě premiér přítomen, tak jsme jej přeložili na příští jednání vlády. Zbyly tedy ostatní body s tím, že v těch informacích evropských jsem informoval vládu o tom, že zítra budou podepsány první tři programy. Takže ČR, která je mezi deseti státy ze sedmadvaceti, které měly schválenou nulu programů, tak již zítra to nebude pravda. Budeme mít schváleny tři programy, pak by měl být schválen velmi brzy čtvrtý. Tam je trošku problém s podpisem, protože čtvrtý bod, čtvrtý program, je ministerstva školství, který již je dlouhodobě připraven a pak by to měly být programy Průmysl pro inovace a Podnikání pro inovace a pak Doprava. Takže v tomto pořadí jsem informoval vládu, že by programy měly být schvalovány. Programy, které nebudou odeslány a vloženy do konce měsíce října k Evropské komisi, tak ty by již tento rok schváleny nebyly. Teď víme o jednom takovém programu a to je program VaVpI, což je Věda a výzkum pro inovace. Ten má termín dohotovení 15. 12., to znamená 15. prosince. Tento program, zcela jistě nebude letos schválen. Takže to je informace z té evropské tématiky, programové. Dalším bodem, kterým se vláda zabývala, byl bod, který se týká ministerstva zahraničních věcí. To jsou úkoly, které mají zabezpečit realizaci projektu snímání biometrických prvků a žádosti při vyřizování víz České republiky. Dále to je návrh zákona o spotřebních daních, který byl přerušen, jeho projednávání bylo přerušeno do příště, protože chyběla některá stanoviska ministerstva životního prostředí. Poté jsme projednávali návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o soudech a soudcích, zkrátka, jednalo se o zřízení krajského soudu. Pak byly projednávány dva závažné materiály, o kterých bude referovat pan ministr vnitra Langer. Strategie prevence kriminality na léta 2008-2011 a hodnocení systému péče o ohrožené děti. A poté bod, který máte před sebou, bod 11, 12, 13. Což byly, ty dva body byly jednoduché, pouze administrativní a ten bod 13 je návrh nového statutu Rady vlády pro nestátní a neziskové organizace. To byl celý dnešní, krátký, průběh jednání vlády.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji prvnímu místopředsedovi vlády, nyní má slovo ministr vnitra pan Ivan Langer.
Ivan Langer, ministr vnitra: Přeji dobrý den. Já jsem dnes na vládě předkládal dva materiály, nikoliv jen jako ministr vnitra, ale zejména jako předseda výboru pro prevenci kriminality. První byla strategie prevence kriminality na léta 2008-2011. tento dokument je dokumentem koncepčního charakteru. Důsledně, průřezově, mezirezortního charakteru a navazuje na obdobné dokumenty, které existovaly a podle kterých se prevence kriminality realizovala v letech 2004-2007. Přestože můžeme být relativně spokojení s fungováním systému prevence kriminality, přesto tento nový strategický dokument přináší některé nové věci. Za prvé, vláda se jednoznačně shodla na tom, že strategie prevence kriminality patří mezi její vládní priority. Rozhodla o tom, že do tohoto systému v nadcházejících čtyřech letech budou dány finanční prostředky ve výši 400 milionů korun, tedy zhruba 100 milionů korun každý rok. Rozhodli jsme se ještě k některým dalším koncepčním změnám, Chceme posílit roli krajů a krajských samospráv při definování systému prevence tak, aby existovaly krajské projekty týkající se prevence kriminality. Na základě poměrně obsáhlých studií, čísel, dat, analýz, které máme k dispozici jsme dospěli k tomu, že se více než v minulosti chceme zacílit na města s počtem obyvatel 25 000 a více, umožnit jim oproti minulosti dlouhodobější a koncepčnější realizaci projektu prevence kriminality v tom smyslu, že oproti minulosti, kdy tyto projekty byly jednoroční, tak tato města budou mít možnost předkládat projekty čtyřleté tak, aby byly skutečně schopny v tom dlouhodobějším časovém horizontu realizovat ucelenější programy prevence kriminality, tak, aby to nebylo prostě rok, rok, rok, rok s nejistotou, zda v roce příštím budou finanční prostředky na tyto oblasti. Současně chceme také posílit výzkumnou činnost v této oblasti tak, aby veškeré finanční prostředky byly používány co možná nejefektivněji na základě detailních znalostí jednotlivých lokalit, kterých se to týká. Shodou okolností jsem dnes zahajoval mezinárodní konferenci na téma prevence kriminality. Myslím si, že zejména Česká republika je v rámci fungujícího systému prevence kriminality schopna celou řadu svých pozitivních zkušeností sdělit svým zahraničním partnerům. Druhý bod, který jsem předkládal, to je hodnocení systému péče o ohrožené děti, bych označil jako bod špatných zpráv. Ministerstvo vnitra realizovalo poměrně obsáhlý průzkum osudů dětí, které prochází nebo prošly tzv. institucionální péčí. V tomto průzkumu jsme se zabývali osudy zhruba 17 500 dětí či dospělých a dospěli jsme na základě tohoto průzkumu k velmi smutným a alarmujícím závěrům. Více než polovina dětí nebo osob, která prošla touto institucionální péčí nakonec končí v rukou orgánů činných v trestním řízení neboť se dopouští trestné činnosti. Jinými slovy, přestože máme instituce, přestože máme celou řadu zákonů, přestože máme fungující mediační a probační službu, přestože v této oblasti působí celá řada neziskových a charitativních organizací, systém nefunguje tak, jak bychom si přáli. Ty děti, které projdou touto péčí nakonec více než z poloviny se nestávají řádnými občany. Dopouští se trestní činnosti a tím pádem zatěžují jak společnost, tak i rozpočty, řekl bych, nejenom státu, nejenom obcí, nejenom institucí, ale každého z nás. Z toho důvodu vláda rozhodla, že této oblasti, tedy péči o ohrožené děti, bude do budoucna věnovat velmi intenzivní pozornost. Shodli jsme se při hledání definice příčin v tom, že je to obrázek, mozaika, složená z různých kamínků. Těch kamínků je dost, ale nejsou dostatečně dobře koordinovány a složeny tak, aby ten celkový obrázek byl uspokojivý. Jedním z klíčových úkolů, který vyplynul z jednání vlády, kromě systému včasné intervence a budování týmu pro mládež, je potřeba vytvořit lepší koordinační mechanismus tak, aby se zajistilo, že jednotlivé resorty a jednotlivé instituce budou lépe řízeny a dočkáme se v budoucnosti lepších výsledků, než jsou ty, o kterých jsem hovořil. Více než polovina dětí, které projdou institucionální péčí se nakonec dopouští trestné činnosti a to si myslím, že není výsledek, který by kohokoliv z nás těšil.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministrovi vnitra, doplní pan Jiří Čunek.
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Ještě je třeba k tomu doplnit jeden smutný fakt, na který upozornil jeden z členů vlády, ministr Svoboda, kdy se jedná o prokázané činy. To znamená, ty děti jsou chyceny, to je 51 %. Pak jsou ještě ty, které chyceny při té činnosti nejsou. Tak ta zpráva, myslím, že byla za rok 2006, hodnotila ten stav tak, že se vláda shodla na tom, že do konce roku pan vicepremiér Nečas předloží nějakou základní představu, jak tento stav budeme chtít dramaticky zlepšit. To především péčí o tyto první děti a potom tedy ty čerstvě plnoleté, které opouštějí tyto ústavy. Bylo tam diskutováno skutečně hodně. To, že v zásadě o tyto děti pečuje ten ústav tak, že ony mají úplně všechno a ty základní návyky, kdy se objeví v životě samy, že si musí chodit nakupovat, že vše není po ruce, tak je pro ně takovým traumatem, že skutečně to může být tak, že jediný výstup vidí v trestné činnosti a pan ministr vnitra na vládě správně poznamenal, že z této skupiny mladých se rekrutuje největší procento dívek, které se věnují prostituci. Takže to svědčí o tom, že ty spojené nádoby jsou opravdu pravdou.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji členům vlády, nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize.
Daniel Takáč, Česká televize: Dobrý den, pana ministra vnitra bych se chtěl zeptat ohledně prevence kriminality, jestli ten materiál zmiňuje typově to, kam by ty programy prevenční měly směřovat? Do jaké oblasti, jestli něco takového tento materiál obsahuje? A potom jestli, možná to bude moje přeslechnutí, ale poprosím připomenout nějaký termín ohledně toho druhého bodu. Do kdy pan Nečas má předložit, co má předložit, případně…
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Do konce roku.
Daniel Takáč, Česká televize: …do konce roku. Děkuji. A jestli se tam i hlouběji popisují i příčiny tohoto stavu. Proč ty orgány a organizace nepracují tak, aby výsledky byly uspokojivé?
Ivan Langer, ministr vnitra: První otázka. Kouzlo systému prevence kriminality tak, jak byl systém a strategie postaven, spočívá v tom, že nejde o indoktrinaci myšlenek toho, co mají dělat lidé v obcích. Ale primárně je určeno na spontánní iniciativě obecních, městských samospráv a neziskového sektoru. Tedy i nadále zůstává obrovský prostor na to, aby na místních úrovních vznikaly konkrétní projekty, které budou následně podporovány finančně, metodicky a podobně. Vedle toho ale jsme vyčlenili jako nerizikovější skupinu městské aglomerace, 25 000 obyvatel a více. Tam chceme zaměřením většího objemu finančních prostředků docílit ještě lepší spolupráce. Ministerstvo vnitra, obecní, městské samosprávy, městská policie, republiková policie a neziskový sektor. Ještě jedna věc, která stojí za zmínku. V rámci nové strategie prevence kriminality je věc, která se týká Policie České republiky. Víte, že nové vedení Policie České republiky je složeno z lidí, kteří se v minulosti velice aktivně podíleli na realizaci tzv. community policing, tedy větší otevřenosti policie vůči veřejnosti, vůči samosprávám. Jestli někde mohou využít výhodu dvojjedinosti své funkce, tak je to předseda výboru pro prevenci kriminality a ministr vnitra, tedy k tomu, aby důsledně dbal na to, aby prvky community policing, tedy větší komunikace, větší zapojení Policie ČR do realizace bezpečnostních opatření, ale i na tvorbě projektu prevence kriminality byli v budoucnu větší než tomu je dosud. Ta druhá odpověď se týkala analýzy? Co je příčinou?
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj: Já odpovím na tu druhou otázku. V čem vidíme největší problém? Největší problém vidíme velmi zásadní, a to nejen strukturální změnu v těch ústavech, které pečují o ty děti, ale pokusit se zákonem zvýhodnit proces náhradní rodinné péče, že chceme, aby děti byly vychovávány především v rodinách, náhradních rodinách. Takže tam, kde ty děti jsou odebrány z nějakého důvodu a jdou do ústavu, to znamená, to jsou děti po havárii rodičů atd., které se tam mohou dostat. To nejsou jenom děti, které páchají trestnou činnost a jdou do těch „pasťáků“, dříve takto nazývaných nápravných zařízení pro mladistvé. Tam se domníváme, že cesta je v náhradní rodinné péči a zpřístupnění tohoto systému pro mladé.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Nova.
Kamil Houska, televize Nova: Já bych navázal, jestli nám může pan ministr vnitra jenom uvést jako příklad, vy jste řekl, že půjde až sto milionů ročně na ty programy. Jestli můžete uvést příklad, jestli se z toho budou platit akce, kdy město, aby se ty děti takříkajíc nepoflakovali po ulicích, jim bude dělat nějaké zájmové kroužky? Jestli prostě jeden, dva příklady toho, cosi máme představit, kam ty peníze půjdou? Děkuji.
Ivan Langer, ministr vnitra: Tady mohu odpovědět ne jako ministr vnitra, ale jako předseda nadace Bezpečná Olomouc, protože již 12 let se pohybujeme v této oblasti a tato nadace, kterou jsem založil je svého druhu, troufám si říct, největší v České republice. Ta škála projektů je neskutečně široká. Můžete začít od mateřských škol přes základní školy v podobě soutěží. Ať již výtvarných či jiných, kterými vychováváte děti. Získávání nějakých základních návyků. Jak se chovat bezpečně, jakým způsobem v případě nebezpečí kontaktovat policii. Až přes projekty situační prevence. To jsou ty známé kamerové monitorovací systémy, respektive některé propagační akce, které upozorní v dané lokalitě na určitá rizika trestné činnosti. Mohu vám říci několik konkrétních projektů počínaje projektem „Bezpečná ulice“, „Kamerový monitorovací systém“, „Stopka kapsářům“ - velmi široký informační projekt, který informuje cestující v tramvajích o možnosti toho, že se stanou obětí tohoto druhu trestné činnosti – až po úžasné projekty pro děti z mateřských a základních škol, kdy je vybízíte k tomu, aby se svýma očima podívali na situaci v daném městě, v dané lokalitě a popsaly, co ony vidí jako problémové. Z toho se mnohokrát ukazuje, že dospělci bývají slepí, že děti dokážou vidět některé věci podstatně lépe. Například se objevují velmi intenzivní detekce možného páchání trestné činnosti na samotných dětech. Takže škála těch projektů je široká, od malých dětí až po dospěláky.
Kamil Houska, televize Nova: Jak si o to budu moci požádat. Jak se ty obce k těm penězům dostanou?
Ivan Langer, ministr vnitra: Ty finanční prostředky bude spravovat ministerstvo vnitra i nadále. Jednotlivé obce mají možnost v rámci vypsaných projektů prevence kriminality o ně požádat. My, samozřejmě, budeme preferovat ty projekty, které budou fungovat co nejvíce jak po té horizontální, tak po vertikální úrovni. Horizontální, co nejširší spolupráce vlády, samospráv, policie a neziskového sektoru. Vertikální úplně stejně, vlády, krajské, obecní, zastupitelstvo až po posledního občana.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Prima.
Redaktor, televize Prima: Já bych se chtěl zeptat obou pánů, dnes na jednání přiletěla íránská delegace na pozvání zahraničního výboru českého Parlamentu. Chtěl bych se zeptat obou pánů, co si o tom myslí? Nejen za vládu, ale i za své strany. Děkuji.
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj: Základním problémem mezi státy je většinou nekomunikace. Pokud jsou problémy mezi státy. To znamená, že Írán je jeden z těch států, u kterého než se přijme jakýkoliv postoj, nejenom vlády, ale i postoj Parlamentu, k některým otázkám, je dobře, aby se vědělo, abychom si sdělili svá stanoviska. Já si myslím, že je dobře, že k těmto kontaktům dochází.
Ivan Langer, ministr vnitra: Já myslím, že kouzlo spočívá ve výměně informací a o větší možnosti pochopit jeden druhého. To neznamená, že rezignujete na své postoje, na svá stanoviska, ale při nejmenším budete znát bezprostřední náhled na svá stanoviska a postoje z druhé strany.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.
Daniel Takáč, Česká televize: Já trošičku doplním tuto otázku. Není to přece jenom problém v době, kdy se zde uvažuje o vybudování radarové základny, která má nás bránit například i proti Íránu? Že se z této situace na takto vysoké úrovni s nimi jedná, že se s nimi setká i ministr zahraničních věcí České republiky.
Ivan Langer, ministr vnitra: Já v tom rozpor nevidím. Naopak. Beru to jako vítanou příležitost říci přímo, nezprostředkovaně, jaké jsou důvody pro Českou republiku, že o zřízení této radarové základny uvažuje.
Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj: Má odpověď je stejná. Ta první odpověď nevylučuje tu druhou, protože těch oblastí a okruhů je více. Vy zmiňujete radar, ale pak jsou některá nařízení OSN, která mají být plněna a tak dále. O těch všech těchto otázkách je lépe jednat přímo, naprosto, na rovinu s těmito lidmi, kteří zastupují Írán, myslím si, že to je dobře.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě najatý dotaz, prosím? Děkujeme za pozornost. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter