Tiskové zprávy

15. 12. 2014 15:52

Výsledky jednání vlády, 15. prosince 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda byla projednána v rámci jednání Výboru pro EU.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024
č.j. 1439/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

2. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
č.j. 1446/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015
č.j. 1274/14 - bod 22 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

4. Návrh změn Legislativních pravidel vlády
č.j. 1308/14 - bod 23 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady vlády
č.j. 1309/14 - bod 24 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2014 a návrh jeho zajištění v roce 2015
č.j. 1422/14 - bod 26 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Program ZÁRUKA 2015 až 2023
č.j. 1380/14 - bod 27 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán.
č.j. 1405/14 - bod 28 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
č.j. 1426/14 - bod 29 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Dopady restriktivních opatření EU na Ruskou federaci
č.j. 1468/14 - bod 45 schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014-2020 – listopad 2014
č.j. 1410/14 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

12. Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014
č.j. 1412/14 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

13. Informace o veřejné zakázce „RADIOLOKÁTOR RL–4AS MOBIL - Opravy a udržování – Provedení nálezových a servisních oprav“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1407/14 - bod 7 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

14. Informace o veřejné zakázce „Sběr a archivace datových záznamů palubních zapisovačů z letounů Armády České republiky“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách a to státnímu podniku
č.j. 1429/14 - bod 8 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

15. Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV IS VŘ PozS a školení k APV IS VŘ PozS“
č.j. 1430/14 - bod 9 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

16. Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky 5105“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1433/14 - bod 10 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

17. Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015
č.j. 1443/14 - bod 11 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

18. Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“
č.j. 1444/14 - bod 12 Pro informaci schůze vlády 8.12.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
č.j. 1476/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

20. Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015
č.j. 1474/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2015 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2015
č.j. 1477/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
č.j. 1475/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018
č.j. 1465/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
č.j. 1464/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Zpráva k návrhu dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a předpokladech další možné těžby uranu v ČR
č.j. 1437/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

26. Návrh na zřízení Rady vlády pro stavebnictví České republiky
č.j. 1457/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zajištění financování provozu a rozvoje Základních registrů po dobu trvání udržitelnosti projektů a po tomto období
č.j. 1480/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Významná veřejná zakázka „Servis - letoun CASA C – 295M“ podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1479/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

33. Návrh na poskytnutí příspěvku do rozpočtu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
č.j. 1473/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
č.j. 1470/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 23/14 o návrhu Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci na zrušení ustanovení § 61 odst. 2 věty první a § 66 odst. 1 až 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
č.j. 1501/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Usnesení vlády, kterým se zřizuje mezirezortní pracovní skupina ke kontrole projektů z hlediska jejich souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA)
č.j. 1510/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 45. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky na zajištění podpory HW a SW pro potřeby datových center a záložních a detašovaných pracovišť MPSV v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1482/14
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky na stabilizaci systému Hmotné nouze v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1484/14
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

47. Informace o navržených změnách Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP) na základě připomínek Evropské komise 
č.j. 1509/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

48. Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
č.j. 1471/14 
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

49. Informace ke stavu vybraných ICT projektů Ministerstva vnitra (předložil ministr vnitra)
č.j. 1442/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

50. Informace pro členy vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „I. etapa budování Informačního systému o státní službě (ISSS)“ na základě využití výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr vnitra)
č.j. 1491/14 
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Informace Ministerstva zdravotnictví o realizaci a plnění opatření podle Usnesení vlády č. 772 v souvislosti se zajištěním realizace opatření z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/23 ,,Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
č.j. 1498/14 
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

29. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014
č.j. 1441/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na jmenování meziresortních komisí týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
č.j. 1436/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014
č.j. 1451/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2014 a zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2014
č.j. 1466/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návštěva ministra zahraničních věcí Izraele Avigdora Liebermana v ČR ve dnech 18. – 21. prosince 2014
č.j. 1469/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 30.-31.10.2014 v Bratislavě
č.j. 1453/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Slovinské republiky K. V. Erjavece v České republice ve dnech 5. – 7. listopadu 2014
č.j. 1454/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Gruzie Tamar Beručašvili v České republice ve dnech 20. - 22. listopadu 2014
č.j. 1452/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2014 a zpráva o čin-nosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2014
č.j. 1488/14
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Nominace členů a náhradníků za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 - aktualizace nominace Svazu měst a obcí ČR a potvrzení nominace Asociace krajů ČR
č.j. 1494/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. - 19. prosince 2014 v Bruselu
č.j. 1495/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Stanovení národního cíle snížení expozice pro částice PM2,5
č.j. 1500/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Fiskální výhled České republiky
č.j. 1456/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č.144/2014 za říjen 2014
č.j. 1462/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
č.j. 1471/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2014
č.j. 1478/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

5. Informace ke stavu vybraných ICT projektů Ministerstva vnitra
č.j. 1442/14
Předkládá: ministr vnitra

6. Informace o veřejné zakázce „Smlouva o pozáruční péči“
č.j. 1445/14
Předkládá: ministr obrany

7. Informace pro členy vlády o usnesení ze 17. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
č.j. 1481/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

8. Informace o připravované veřejné zakázce s názvem „Poskytnutí služeb servisní podpory a služeb dalšího rozvoje DMS ČÚZK“
č.j. 1487/14
Předkládá: ministr zemědělství

9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozvoj informačního systému zvláštního pracoviště“ mimo režim zákona o veřejných zakázkách
č.j. 1490/14
Předkládá: ministr vnitra

10. Informace pro členy vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „I. etapa budování Informačního systému o státní službě (ISSS)“ na základě využití výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1491/14
Předkládá: ministr vnitra

11. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dohledové centrum Ministerstva vnitra pro provoz ICT systémů a kybernetickou bez-pečnost (SOCCR)“ na základě výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1492/14
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie