Tiskové zprávy

22. 12. 2014 20:09

Výsledky jednání vlády, 22. prosince 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně někte-rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1264/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024
č.j. 1439/14 - bod 1 schůze vlády 15.12.2014
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
č.j. 1375/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Věcný záměr zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce EU (zákon o posuzování shody stanovených výrobků)
č.j. 1149/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 366)
č.j. 1511/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko (za předpokladu legislativního dopracování).

7. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 367)
č.j. 1512/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno neutrální stanovisko.

8. Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
č.j. 1497/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do poloviny února 2015.

9. Národní akční plán energetické účinnosti ČR podle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti
č.j. 1485/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Zpráva k návrhu dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a předpokladech další možné těžby uranu v ČR
č.j. 1437/14 - bod 25 schůze vlády 15.12.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Analýza jednotlivých správních poplatků uvedených v sazebníku správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jejich souladu s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy
č.j. 1507/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění.
č.j. 1496/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zajištění financování provozu a rozvoje Základních registrů po dobu trvání udržitelnosti projektů a po tomto období
č.j. 1480/14 - bod 27 schůze vlády 15.12.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

14. Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/14 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení usta-novení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1517/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Významná veřejná zakázka „Servis - letoun CASA C – 295M“
č.j. 1479/14 - bod 28 schůze vlády 15.12.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
č.j. 1524/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o plnění úkolu z usnesení vlády č. 777 ze dne 22. září 2014: Návrh legislativních změn, které umožní zřízení centrálního registru účtů, jehož provozovatelem bude Česká národní banka
č.j. 1560/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1561/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh usnesení vlády, kterým se stanoví předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a jmenují se členové výběrové komise na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu
č.j. 1558/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Informace o převodu prostředků mezi kategoriemi regionů a návrh dalšího postupu s rozpravou Ministerstvo pro místní rozvoj
č.j. 1555/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

29. Informace Ministerstva zdravotnictví o realizaci a plnění opatření dle Usnesení vlády č. 772 v souvislosti se zajištěním realizace opatření z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/23 ,,Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“ - Doplnění o vypořádání připomínek
č.j. 1557/14
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Informace o vytvoření Pracovní komise k ekonomické a obchodní dimenzi rusko-ukrajinské krize
č.j. 1564/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

32. Informace o problematice související se zavedením minimální mzdy ve Spolkové republice Německo s rozpravou Ministerstvo
č.j. 1554/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

33. Informace pro členy vlády o možnostech změny úpravy odměňování státních zaměstnanců s rozpravou Ministerstvo
č.j. 1545/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

34. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/33 peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky
č.j. 1489/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

35. Informace o stavu plnění usnesení vlády ze dne 2. července 2014 č. 522 o účasti státu k podpoře Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky Brno 2014
č.j. 1502/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
č.j. 1513/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
č.j. 1505/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Zimní světovou univerziádu
č.j. 1503/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Zimní evropský olympijský festival mládeže 2015
č.j. 1504/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na sjednání Dohody o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu
č.j. 1515/14
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Iráku ve dnech 27. – 28. listopadu 2014
č.j. 1508/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
č.j. 1518/14
Předkládají: ministryně spravedlnosti a vládní zmocněnec
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Informace o přijímání státních zaměstnanců a jejich právním režimu v období od 1. 1. 2015 (resp. 6. 11. 2014) do 30. 6. 2015
č.j. 1556/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Informace o stavu příprav zprovoznění areálu muničních skladů Květná
č.j. 1563/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Postup pro hodnocení realizace Národní politiky ve výzkumu, vývoji a inovacích a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření č. 21)
č.j. 1493/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

2. Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013
č.j. 1506/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. listopadu 2014 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti ve dnech 18. a 19. listopadu 2014 v Bruselu
č.j. 1499/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o průběhu a výsledcích 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Brusel, Belgie, 15. – 17. září 2014)
č.j. 1483/14
Předkládá: ministr životního prostředí

5. Informace o navržených změnách Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 na základě připomínek Evropské komise
č.j. 1527/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Informace o změnách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (OP VVV) na základě připomínek Evropské komise (EK) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
č.j. 1529/14 
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

7. Zpráva o postupu úplatného převodu nádražních budov a souvisejícího majetku akciové společnosti České dráhy do majetku státu, se kterým hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty
č.j. 1530/14 
Předkládá: ministr dopravy

8.  Informace o uvolnění dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 ve výši 1,25 mld. Kč pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
č.j. 1562/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření systému Eurodac – upgrade databázového systému AFIS BIS“
č.j. 1542/14 
Předkládá: ministr vnitra

10. Informace o vzdání se funkce předsedy Českého báňského úřadu
č.j. 1559/14 
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Informační systém o průměrném výdělku za rok 2015 v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1553/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie