Tiskové zprávy

15. 7. 2019 15:14

Výsledky jednání vlády 15. července 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1166/18
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 466/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
čj. 534/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské, Jana Čižinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 518)
čj. 625/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Evy Matyášové, Heleny Válkové, Lubomíra Španěla, Františka Elfmarka a Lucie Šafránkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 521)
čj. 626/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

11. Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 510 "Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu"
čj. 612/19
Předkládá: Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Rozvojový program pro realizaci záměru dislokace státních institucí v administrativním komplexu
čj. 620/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zajištění rozpočtových prostředků na realizaci II. tranše finančního příspěvku České republiky do rozpočtu Evropské unie v rámci nástroje finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
čj. 616/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2018
čj. 593/19 - bod 18 schůze vlády 8. 7. 2019
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva o plnění Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti za rok 2018 a aktualizace výhledu naplňování závazku úspor energie v budovách ústředních institucí do roku 2020 s upřesněním potřebné alokace finančních prostředků k dosažení tohoto závazku
čj. 614/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2018
čj. 623/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo do příště.

12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2019
čj. 567/19 - bod 21 schůze vlády 1. 7. 2019
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o oficiální návštěvě prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové v České republice dne 20. června 2019
čj. 624/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Soudní a správní řízení týkající se dopravních staveb
čj. 610/19
Předkládá: ministr dopravy

2. Zpráva za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
čj. 617/19
Předkládá: předseda vlády, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

3. Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti za rok 2018
čj. 621/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

4. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Přechodové řešení hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému mezi technologiemi Tetrapol a 3GPP“ zadávané na základě výjimky
čj. 615/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Tento bod byl odložen do příště.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie