Tiskové zprávy

30. 5. 2018 9:13

Výsledky jednání vlády 30. května 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
čj. 335/18
Předkládá: ministryně financí

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 341/18
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
čj. 328/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 161)
čj. 429/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Věry Kovářové, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 162)
čj. 430/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/18 o návrhu na zrušení ustanovení § 125c odst. 5 písm. a), § 125c odst. 6 písm. a) a § 125c odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 423/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314- Ministerstvo vnitra v roce 2018, v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Zlín
čj. 416/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Ukončení projektu Národního inovačního fondu, investiční společnosti, a. s., a realizace finančních nástrojů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.
čj. 410/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva vládního zmocněnce o aktuálním stavu záměru posílení pozice agentury GSA
čj. 440/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016)
čj. 414/18      
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky
čj. 431/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Změna Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
čj. 413/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů
čj. 415/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
čj. 427/18
Předkládají: ministryně financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci II/2018
čj. 411/18
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017
čj. 432/18
Předkládá: předseda vlády

3. Informace o usneseních z 25. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
čj. 389/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace pro vládu České republiky o uzavření smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb KIVS v roce 2018“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 418/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Informace k připravované veřejné zakázce v projektu CzechELib – EBSCO V.
čj. 422/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Informace o veřejné zakázce SW DEEP SECURE
čj. 426/18
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie