Tiskové zprávy

8. 2. 2010 10:58

Výsledky jednání vlády 8.2.2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Konvergenční program České republiky (leden 2010)

č.j. 58/10 - bod 14 schůze vlády 25.1.2010

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno 

3. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č.j. 1835/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zněná pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027)

č.j. 101/10

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: negativní stanovisko 

5. Návrh poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Molendové, Ludvíka Hovorky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)

č.j. 100/10

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: souhlasné stanovisko 

6. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009

č.j. 105/10

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: přeřazeno do Bez rozpravy 

7. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k zajištění respektování odpovídajícího soukromí zaměstnanců na pracovišti

č.j. 52/10 - bod 8 schůze vlády 25.1.2010

Předkládá: ministr pro lidská práva

Přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno 

8. Souhrnné zprávy ze zasedání monitorovacích výborů operačních programů období 2004-2006 a monitorovacích výborů tématických a regionálních operačních programů období 2007-2013, které se konaly ve 2. pololetí 2009

č.j. 67/10 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 1.2.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno 

9. Výsledek výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva - předložení kandidátní listiny České republiky

č.j. 111/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno 

10. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitní veřejné zakázce "Komplexní zajištění IS/ICT resortu zdravotnictví"

č.j. 72/10 - bod 17 schůze vlády 25.1.2010

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno 

11. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku pro hlavní lesnické činnosti v lesích obhospodařovaných Správou NP a CHKO Šumava na období let 2010 - 2011 č.j. 73/10 - bod 18 schůze vlády 25.1.2010

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: přerušeno (do 22.2.2010) 

22. Východiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu

č.j. 130/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno 

23. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA"

č.j. 63/10 - bod 8 schůze vlády 1.2.2010

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: přeřazeno do Bez rozpravy 

C. K projednání bez rozpravy:

Bez rozpravy všechny body schváleny

12. Návrh programu "Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace"

č.j. 113/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

13. Analýza důsledků restriktivních opatření v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na schopnost rezortu Ministerstva obrany plnit úkoly vyplývající ze závazku účasti v nejpravděpodobnějších operacích

č.j. 99/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

14. Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 24. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 23. července až 12. srpna 2008 v Ženevě

č.j. 87/10

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2006 č. 87 k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

č.j. 92/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

16. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 v Bruselu

č.j. 103/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Návrh na obeslání 11. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a 11. Globálního fóra ministrů životního prostředí (Bali, Indonésie, 24. – 26. února 2010)

č.j. 88/10

Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jana Fischera na XXI. Zimních olympijských hrách ve Vancouveru a pracovní cesty do Spojených států amerických ve dnech 11. – 18. února 2010

č.j. 102/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Syrské arabské republice a v Libanonské republice ve dnech 16.-18. února 2010

č.j. 83/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Makedonie/FYROM Nikoly Gruevského v České republice ve dnech 8. – 10. února 2010

č.j. 104/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů

č.j. 109/10

Předkládá: ministr financí

24. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci

č.j. 127/10

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky

č.j. 108/10

Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2009

č.j. 95/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

3. Plnění Akčního plánu monitorovacího systému

č.j. 97/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

4. Informace o náplni a způsobu finančního zajištění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 v České republice

č.j. 96/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

5. Průběžná zpráva za rok 2009 o plnění Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

č.j. 91/10

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2009

č.j. 110/10

Předkládá: ministr financí

7. Informace o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/27 - Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

č.j. 114/10

Předkládá: ministr dopravy

8. Informace Ministerstva životního prostředí o realizaci opatření formulovaných v rámci materiálu č.j. 1072/09 – Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod v části V. – stanovisko Ministerstva životního prostředí

č.j. 115/10

Předkládá: ministr životního prostředí

9. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2009 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131

č.j. 82/10

Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

10. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2009 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131

č.j. 98/10

Předkládá: ministr vnitra

11. Zpráva z jednání Diplomatické konference k Úmluvě o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů

č.j. 106/10

Předkládá: ministr financí

12. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na mimořádném zasedání Rady pro vnější vztahy dne 18. ledna 2010 v Bruselu

č.j. 84/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie