Tiskové zprávy

9. 11. 2009 15:13

Výsledky jednání vlády 9.11. 2009

A. Evropská agenda:

1.Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 930)

č.j. 1533/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 931)

č.j. 1534/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 932)

č.j. 1535/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno

5. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU a přesun finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví

č.j. 1530/09

Předkládají: ministři financí a pro evropské záležitosti

výsledek jednání: schváleno

6. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 586, ke strategickým investicím v resortu Ministerstva zdravotnictví v roce 2009

č.j. 1513/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

7. Opatření k řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami

č.j. 1514/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

výsledek jednání: schváleno

8. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souhlas s jejich použitím do oblasti ostatních běžných výdajů a výdajů na financování programů a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR v rámci rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2009

č.j. 1526/09

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

9. Návrh na schválení hodnotících komisí pro posouzení nabídek v rámci veřejných zakázek na implementaci informačních systémů Základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

č.j. 1516/09 - bod 18 schůze vlády 2.11.2009

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání: přerušeno

10.Nabídka Spolkové finanční správy SRN na převod automatických zbraní na Celní správě ČR

č.j. 1518/09

Předkládá: ministr financí ¨


11. Návrh na obeslání VII. Konference ministrů členských států Světové obchodní organizace delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu č.j. 1524/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Peru a Brazilské federativní republice ve dnech 18. - 27. listopadu 2009

č.j. 1532/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. října 2009 č. 1289, k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Turecké republice ve dnech 19. a 20. října 2009

č.j. 1531/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří a NPR Polanská Niva uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), § 29 odst. 1 písm. d) a h) zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem provádění terénních prací při potlačení invazních rostlin

č.j. 1529/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2009

č.j. 1527/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

2. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

č.j. 1528/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

3. Souhrnná informace za rok 2008 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich výkonnými složkami, v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

č.j. 1525/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

4. Informace o zahájení provozu Informačního systému krizového řízení ČR

č.j. 1521/09

Předkládá: ministr vnitra

5. Informace pro schůzi vlády o jednání 2964. rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku EU v Lucemburku dne 9.10. 2009

č.j. 1520/09

Předkládá: ministr dopravy


Bez rozpravy - všechny body schváleny

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie