Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 10. 2022 10:23

Informace týkající se předsedy vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se cesty předsedy vlády ČR na pohřeb královny Alžběty II.

Vážený pane inženýre,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 20. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), o poskytnutí informací týkajících se cesty pana předsedy vlády na pohřeb královny Alžběty II., kterou jste formuloval následovně:

„1. Co se zakládá na tom, že Anglická strana požádala, aby hosté pohřbu použili pravidelné letecké linky
2. Co se zakládá na tom, že letadlo premiére nemělo možnost na letišti v Londýně parkovat.
3. Pokud je pravda, otázka 2, kde tedy letadlo zaparkovalo, nemuselo se vrátit do Prahy
4. Pokud je pravda otázka 3, že se vrátilo do Prahy, nebylo možné doletět na letiště jiného
členského státu, kde představitel tohoto státu měl zajištěno v Londýně parkování a doletět do Londýna s ním.
5. Pokud je pravda otázka 3, že se vrátilo do Prahy, kolik tedy tyto 4 cesty na trase Praha Londýn stály“

V reakci na Vaše otázky popsané v žádosti si dovoluji nejprve uvést, že koordinaci, financování a realizaci vrcholných návštěv blíže upravují Zásady pro koordinaci, financování a realizaci vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů, které jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 5. prosince 2012 č. 894 (dále jen „zásady“).

K otázce č. 1 Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že britská strana nepožádala o využití pravidelných leteckých linek. Pouze formou diplomatické nóty sdělila, že komerční lety jsou vítány.

K otázkám č. 2 – č. 5 žádosti si v souladu s výše popsanými zásadami dovoluji sdělit, že leteckou dopravu ústavních činitelů, včetně nezbytného počtu osob jejich doprovodu, vyplývajícího z účelu dopravy, zabezpečuje armáda vyčleněnými vojenskými dopravními letadly, a to podle § 20 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. K řízení Armády České republiky je podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“) věcně příslušné Ministerstvo obrany.

S ohledem na výše uvedené si Vám dovoluji sdělit následující. Působnost Úřadu vlády vymezuje § 28 odst. 2 kompetenčního zákona, podle něhož Úřad vlády plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda.

Úřad vlády odborně zabezpečuje činnost vlády jako celku, nezabezpečuje však činnosti jednotlivých jejích členů, jimž odborné zabezpečení poskytují jimi řízená ministerstva. Rozsah poskytovaného odborného zajištění činnosti vládě Úřadem vlády a tím i rozsah této oblasti působnosti Úřadu vlády je tedy přísně limitován, přičemž zásadně do jeho vymezení nelze zahrnout oblasti činnosti veřejné správy, jež spadají do působnosti konkrétních ministerstev.
K Vaší žádosti týkající se cestování předsedy vlády vládním letadlem si proto dovoluji uvést, že Vámi požadované informace, kterými povinný subjekt ani nedisponuje, se nevztahují k působnosti Úřadu vlády, neboť předmětná problematika, jak plyne z výše uvedeného, se primárně týká věcně příslušného Ministerstva obrany.

Z tohoto důvodu Vaši žádost o informace s odvoláním na § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích, odkládám.

Vzhledem k výše uvedenému a i s ohledem na nutnost zachování jednotné informační linie a nezbytnost zabezpečit přenos spolehlivých a ověřených informací považuji za vhodné Vám doporučit, abyste se s Vaší žádostí obrátil na věcně příslušné ministerstvo.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

v. z. Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter