Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

5. 10. 2022 20:45

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se informačního systému eKLEP

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 5. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se elektronické knihovny legislativního procesu (dále jen „eKLEP“), kterou jste formuloval následovně:

„1) Kdo, podle jakého právního zmocnění a na základě jakých kritérií rozhoduje o zřízení přístupu do neveřejné databáze eKLEP?

2) Žádám o zaslání seznamu právnických osob (tzn. nikoli konkrétních uživatelů/fyzických osob, ani orgánů veřejné moci, ústavních orgánů či jejich členů), které mají zřízen přístup do neveřejné databáze eKLEP. Žádám rovněž o uvedení názvů právnických osob, jejichž členové či zaměstnanci mají zřízen přístup do neveřejné databáze eKLEP z titulu svého členství či zaměstnaní v těchto právnických osobách.“

V reakci na otázku č. 1 Vaší žádosti si dovoluji uvést, že přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy zřízení tzv. funkčního místa eKLEP, je na základě žádosti příslušného subjektu udělen Úřadem vlády, a to v souladu s jeho organizačním řádem a dále s čl. II odst. 1 Jednacího řádu vlády, čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nebo čl. 8, 11, 15, 22 nebo 30 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv.

Ke zbývající části Vaší žádosti, tedy k otázce č. 2, si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude taktéž zasláno prostřednictvím Vaší datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.

ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter