Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 1. 2023 9:46

Informace týkající se úředních postupů ve státní správě

Žádost o prošetření úředního postupu ze strany České obchodní inspekce

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 29. prosince 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně.

1) „Jak Úřad vlády České republiky naložil s mojí žádostí o prošetření úředního postupu ze strany České obchodní inspekce?

2) Jak vyplývá ze správního řádu, dojde-li podání správnímu orgánu (Úřadu vlády České republiky), který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil. Dále pak ze správního řádu vyplývá, že nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

Komu byla Úřadem vlády České republiky moje žádost o prošetření úředního postupu ze strany České obchodní inspekce postoupena?

3) Na který správní úřad se mám s mojí žádostí o prošetření úředního postupu ze strany České obchodní inspekce obrátit s podnětem, když ministerstvo průmyslu a obchodu nekoná, nechce se podnětem vůbec zabývat, a když se obrátím přímo na ministra průmyslu a obchodu, tak mi místo pana ministra odpovídá jeho náměstek.

4) Má náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický pravomoc odpovídat ve věci stížnosti přímo na jeho osobu za ministra průmyslu a obchodu?“

K žádosti je předně nezbytné uvést, že Úřad vlády disponuje 2 Vašimi podáními v souvislosti s popsaným tématem. Podání doručené na Úřad vlády dne 9. ledna 2022 je evidováno pod čj. 1042/2022-UVCR a podání, které bylo doručeno dne 10. listopadu 2022, má čj. 53171/2022-UVCR.

K otázkám č. 1 a č. 2 žádosti Úřad vlády sděluje, že pisateli bylo na obě podání odpovězeno pod výše popsanými čísly jednacími. Podání čj. 1042/2022-UVCR bylo dne 20. ledna 2022 zároveň postoupeno věcně příslušnému Ministerstvu průmyslu a obchodu s žádostí o případné vyjádření k popisované problematice.

K otázce č. 3 žádosti si dovoluji sdělit, že podle § 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení a tento správní orgán je povinen skutečnosti ve stížnosti uvedené prošetřit.

Ke zbývající části Vaší žádosti, tedy k otázce č. 4 žádosti, si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude taktéž zasláno do Vaší datové schránky.

S pozdravem


Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter