Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 13:59

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti vlády České republiky

Vážení,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 29. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste doplnili dne 5. října 2022. Žádost byla formulována níže uvedeným způsobem.

„Žádáme o informaci, co všechno od 13. srpna 2007 dosud vláda ČR udělala pro to, aby se orgány veřejné správy, zejména pak ministerstva řízená členy vlády, stanovisky MV, vydávanými dle § 12 (2) a (3)kompetenčního zákona, skutečně řídily.“

K Vaší žádosti si dovoluji předně uvést, že vláda je podle Ústavy České republiky vrcholným orgánem moci výkonné (čl. 67 odst. 1 Ústavy). To znamená, že vláda nese vrcholnou odpovědnost za činnost veškerých orgánů státní správy, respektive státní moci, a za tímto účelem koordinuje jejich činnost, přijímá dokumenty strategické povahy (koncepce, strategie) a v případě potřeby realizuje svou zákonodárnou iniciativu či sama vydává vlastní právní předpisy - nařízení vlády. Pravidlo o řízení činnosti ministerstev vládou je však třeba chápat v kontextu její role vrcholného orgánu moci výkonné. Současně totiž nelze přehlédnout, že řízením jednotlivých ministerstev jsou podle čl. 68 odst. 2 a 5 Ústavy pověřováni jednotliví členové vlády, a to prezidentem republiky na návrh předsedy vlády. Základním východiskem tedy je, že jednotlivá ministerstva řídí příslušní resortní ministři, a nikoliv vláda. Pokud vláda zasahuje do řízení ministerstev, děje se tak skrze ukládání závazných úkolů ve formě usnesení vlády, jež jsou pro ministerstva závazná, a ta jsou tedy povinna takové úkoly plnit. Vláda tak ministerstvům ukládá typicky přípravu konkrétních legislativních či nelegislativních úkolů, a to buď obecně na delší časové období, typicky Plánem legislativních prací vlády na kalendářní rok nebo Plánem nelegislativních úkolů zpravidla na konkrétní pololetí, anebo tyto úkoly ukládá ad hoc podle aktuální potřeby.

Řízení činnosti jiných ústředních správních úřadů je rovněž projevem působnosti vlády jako vrcholného orgánu moci výkonné, a netýká se tedy běžného chodu těchto úřadů, které obecně řídí ten, o kom zákon stanoví, že je v čele takového úřadu. I zde tedy jde o vrcholné řízení v nejzásadnějších otázkách, které má opět podobu spíše ukládání konkrétních závazných úkolů legislativní či nelegislativní povahy.

V případě sjednocovací role vlády půjde opět o vstupy z úrovně vrcholného řízení exekutivy jako celku. I ke sjednocování činnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů bude vláda vydávat usnesení vlády. Vláda tak například prostřednictvím Legislativních pravidel vlády, která jsou přílohou jejího usnesení, bude sjednocovat postup ústředních správních úřadů při přípravě návrhů právních předpisů, a to jak po formálně obsahové, tak i po procesní stránce.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že z Ústavy České republiky ani ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), který stanovuje působnost a zásady činnosti ústředních orgánů státní správy neplyne vládě České republiky povinnost činit kroky k tomu, aby se orgány veřejné správy řídily stanovisky vydanými Ministerstvem vnitra podle § 12 odst. 2 a 3 kompetenčního zákona. V reakci na Váš dotaz Vám s ohledem na uvedené sděluji, že vláda České republiky takové kroky ani neučinila.

Dále si dovoluji doplnit, že § 12 odst. 2 a 3 kompetenčního zákona nedává Ministerstvu vnitra kompetenci vydávat směrnice či pokyny závazné pro jiné ústřední správní úřady. Mnohé výstupy činnosti Ministerstva vnitra, které však nelze vždy označit za stanoviska tohoto ministerstva, mohou působit už jen silou své přesvědčivosti bez jakékoliv ingerence vlády jako vrcholného orgánu moci výkonné. To je případ například stanovisek Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu nebo Poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě anebo zápisů z jednání Rady vlády pro veřejnou správu, která jsou publikována na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter