Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

21. 11. 2016 13:22

Žádost o informace k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání

Žádost o informace vztahující se k notifikaci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání u Evropské komise.

Vážení,

Úřad vlády ČR obdržel dne 3. listopadu 2016 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o poskytnutí níže uvedených informací.

  1. Zda a kdy vláda v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. předala Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) informaci o sněmovním tisku č. 742 s tím, že (v souladu s názorem vyřčeným ve stanovisku vlády k tomuto návrhu zákona - příloha usnesení vlády ze dne 11. dubna 2016 č. 309, odstavec 5) se má jednat o technický předpis, který má být notifikován Evropské komisi.
  2. Pokud vláda tuto informaci Úřadu nepředala, z jakého důvodu tak neučinila, případně zda a kdy se tak chystá učinit.

K Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že dle zaběhlého postupu a příslušného prováděcího předpisu k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých doplnění zákonů v případě notifikací technických předpisů, jímž je nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů, podává informaci o notifikaci za vládu ČR věcně příslušné ministerstvo, pokud je předkladatelem poslanec či skupina poslanců, jenž je u novely zákona na ochranu proti týrání zvířat Ministerstvo zemědělství. Dovoluji si Vám proto doporučit, abyste se v případě získání dalších informací obrátili přímo na Ministerstvo zemědělství.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter