Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

21. 11. 2016 13:36

Žádost o informace k správnímu řádu

Žádost o informace týkající se změny ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel Váš dopis ze dne 27. října 2016, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o níže uvedené informace týkající se ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád.

  1. „Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace od Úřadu vlády ČR, aby mi písemně poskytl informaci, který den došel od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) v rámci mezirezortního připomínkového řízení dle legislativních pravidel vlády návrh či jiný legislativní dokument na změnu či doplnění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ohledně § 89 odst. 2, který by zákonně umožňoval omezit odvolacím orgánem – zde MPSV přezkum v souladu s odvoláním napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo s právními předpisy, a to v rozsahu námitek uvedených v odvolání.
  2. „Dále žádám o poskytnutí informace, kdy bylo zpět na MPSV odesláno či vloženo do elektronické knihovny v rámci připomínkového řízení stanovisko od Úřadu vlády ČR k výše uvedenému návrhu MPSV, podanému k připomínkovému řízení, o takového změně správního řádu v § 89 odst. 2, jak výše uvedeno v bodě 1., když tuto možnost omezení přezkumu, MPSV, že tak bylo v odvolacím řízení postupováno, uvádí ve svých odůvodněních rozhodnutí, vydaných odvolacím oddělením MPSV, v průběhu roku 2015 a 2016.“
  3. „Jako doprovodnou informaci požaduji poskytnutí informace od Úřadu vlády ČR, aby mi písemně sdělil, zdali byl výše uvedený návrh na změnu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v § 89 odst. 2 vůbec od MPSV doručen k připomínkovému řízení, neboť tuto informaci nelze v elektronické knihovně pro veřejnost (EKLEP) dohledat.“

K Vaší žádosti mi dovolte Vás informovat, že Úřad vlády ČR neeviduje informaci o tom, že by MPSV předložilo v rámci mezirezortního připomínkového řízení změnu ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád v podobě, jaké ji uvádíte.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter