Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

18. 10. 2017 10:39

Žádost o poskytnutí informací k vládním materiálům

Žádost o poskytnutí informací k Strategii konkurenceschopnosti ČR, k činnosti Komise RIA a k právním předpisům.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 31. srpna 2017 Vaši písemnou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o poskytnutí níže uvedených informací.

1.    Žádám o zaslání dokumentu týkajícího se Vašeho vyhodnocení plnění Strategie konkurenceschopnosti ČR, případně dokumentů souvisejících s touto problematikou.

2.    Žádám o zaslání závěrů vyhodnocení úrovně a kvality zpracování hodnocení RIA, která provedla komise RIA za léta 2012 – 2016 a eventuálně i za 1. polovinu roku 2017, včetně poskytnutí zápisů z jednání. Dále žádám o sdělení počtu projednávaných předpisů s uvedením struktury dle jednotlivých resortů a o sdělení počtu právních předpisů vrácených k dopracování a výsledek posouzení po dopracování.

3.    Žádám o sdělení informací o počtu předložených a schválených zákonných předloh dle resortů (či s uvedením počtu poslaneckých návrhů) a let v období 2012 – 2016 se specifikací počtu novel právních předpisů a nových právních předpisů.“

K bodu 1. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že bude námi vydána samostatně výzva k úhradě nákladů za Vámi požadované informace, jelikož v daném případě by se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

K bodu 2. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit následující. Vámi požadované závěry vyhodnocení úrovně a kvality zpracování hodnocení RIA, které provedla komise RIA za léta 2012 – 2016, eventuálně i za 1. polovinu 2017 jsou zpracovány ve formě stanovisek pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále jen „Komise RIA“).

Ohledně Vámi požadovaných zápisů z jednání Komise RIA si Vás dovoluji informovat, že písemné záznamy z jednání Komise RIA byly pořizovány do září 2014. Následně byly záznamy nahrazeny pouhými stanovisky Komise RIA, jako je tomu i u ostatních pracovních komisí Legislativní rady vlády.

V reakci na tuto Vaši část žádosti si Vám v souladu s § 6 odst. 1 zákona dovoluji zaslat odkaz na internetové stránky Úřadu vlády ČR, kde jsou předmětná stanoviska a záznamy z jednání Komise RIA zveřejněny:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/pracovni-komise/komise-pro-hodnoceni-dopadu-regulace-89151/

http://ria.vlada.cz/komise/

Stanoviska Komise RIA k materiálům, které ještě vláda ČR neprojednala, zveřejněna nejsou. Pro jejich poskytnutí by bylo nezbytné jednotlivě vyhledávat a ověřovat, jaké jednotlivé materiály, které Komise RIA projednala a vydala k nim stanovisko, ještě nebyly vládou ČR projednány. V případě poskytnutí těchto stanovisek bude námi vydána samostatně výzva k úhradě nákladů.

Dále k Vámi požadovanému počtu projednávaných předpisů s uvedením struktury dle jednotlivých resortů si dovoluji uvést, že údaje za období let 2012 – 2016 jsou veřejně k dispozici v rámci výročních zpráv Komise RIA (za roky 2012 a 2013) a dále v přílohách výročních zpráv o činnosti Legislativní rady vlády (příloha č. 5 ve výročních zprávách za roky 2014 – 2015 a příloha č. 7 ve výroční zprávě za rok 2016).

K bodu 3. Vaší žádosti si Vás dovoluji v souladu s § 6 odst. 1 zákona odkázat na internetové stránky Úřadu vlády ČR, a to na výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády za roky 2012 –2016, které obsahují počty předložených návrhů zákonů, jakož i ostatních právních předpisů, Legislativní radě vlády. V přílohách těchto výročních zpráv (příloha č. 4 ve výročních zprávách za roky 2012 – 2013, příloha č. 5 ve výročních zprávách za roky 2014 – 2016) jsou pak uvedeny podrobné údaje o předložených právních předpisech, včetně jejich rozdělení podle resortů a členění podle toho, zda se jedná o nový zákon nebo novelu zákona.

V souladu s § 6 odst. 1 zákona si Vám dovoluji zaslat příslušné odkazy na internetové stránky Úřadu vlády ČR, kde jsou všechny výše uvedené výroční zprávy (výroční zprávy Komise RIA a výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády) zveřejněny:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/aktualne/komise-ria-zverejnila-vyrocni-zpravu-za-rok-2012-103427/

http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/aktualne/Vyrocni-zprava-Komise-RIA-za-rok-2013.pdf

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/vyrocni-zprava-o-cinnosti-lrv-za-rok-2012--107315/

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/vyrocni-zprava-o-cinnosti-lrv-za-rok-2013-120312/

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/vyrocni-zprava-o-cinnosti-lrv-za-rok-2014-130863

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/vyrocni-zprava-o-cinnosti-lrv-za-rok-2015-143863/

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/vyrocni-zprava-o-cinnosti-lrv-za-rok-2016-156495/

K bodu 2. Vaší části žádosti o sdělení počtu projednávaných předpisů s uvedením struktury dle jednotlivých resortů za 1. polovinu roku 2017, k Vaší části žádosti o sdělení počtu právních předpisů vrácených k dopracování a výsledek posouzení po dopracování a k bodu 3. Vaší části žádosti o poskytnutí informací o počtu schválených zákonných předloh a jejich členění, si Vás dovoluji informovat, že bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter